Mitt i Enköping

Nu auk­tio­ne­ras lyx­bi­lar­na ut

Läm­na­des kvar i verk­stads­kon­kur­sen: ”Väl­digt myc­ket ori­gi­nal­de­lar”

- Cars · Saab AB · Trollhättan · Rolls-Royce Motor Cars · Bentley Motors · Bentley Azure

Ef­ter fle­ra år av för­lus­ter tving­a­des Sve­ri­ges störs­ta ser­vice­verk­stad för Rolls-Royce och Bent­ley i kon­kurs. Nu auk­tio­ne­ras bi­lar­na ut av PS Auc­tion på ps.se.

På sam­ma gata, i sam­ma in­du­stri­om­rå­de i Saab-sta­den Troll­hät­tan, finns två bil­verk­stä­der spe­ci­a­li­se­ra­de på sta­tus­mär­ke­na Rolls-Royce och Bent­ley. Det är en verk­stad för myc­ket i den­na ex­tremt sma­la nisch. Ef­ter en lång rad för­lustår och en för­lo­rad kund­tvist trött­na­de så Bernt Han­sens Au­to­mo­bil Ser­vice dans­ka äga­re på att pum­pa in mer peng­ar.

I ja­nu­a­ri sat­tes fö­re­ta­get i kon­kurs på äga­rens egen be­gä­ran, ef­ter en mång­å­rig verk­sam­het med re­no­ve­ring, ser­vice och ny­bils­för­sälj­ning till kun­der i he­la Nor­den. Kvar i lo­ka­ler­na finns verk­tyg, re­serv­de­lar och ett stort an­tal bi­lar.

Klas­sisk och håll­bar de­sign

De fles­ta har en del år på nac­ken – och klas­sisk de­sign som vi­sat sig håll­bar över lång tid. Nu ska de auk­tio­ne­ras ut på en in­ter­na­tio­nell mark­nad.

– Det här är ett kul­tur­arv som är väl värt att ta hand om. Det är ett väl­digt bra ex­em­pel på hur verk­li­ga kva­li­tets­pro­duk­ter all­tid kan ges för­längd livs­längd i fle­ra ägar­led. Vi ser det som vår upp­gift att hjäl­pa till med det, sä­ger Per Hen­riks­son, vd för PS Auc­tion.

Ef­tersom bi­lar­na är in­läm­na­de för ser­vice, blir det när­mast ett overk­ligt in­tryck i lo­ka­ler­na där ar­be­tet av­bru­tits ab­rupt i sam­band med kon­kur­sen.

For­don som bru­kar för­knip­pas med hög so­ci­al sta­tus, pri­vat­chauf­fö­rer och upp­vi­sad ri­ke­dom är här upp-pal­la­de, med upp­fäll­da mo­tor­hu­var, tätt par­ke­ra­de och för­va­ra­de un­der li­te mer an­språks­lö­sa for­mer.

”20-25 bi­lar på auk­tion”

Här finns för­stås Rolls-Royce klas­sis­ka Sil­ver Sha­dow som in­ne­bar ett stort tek­nik­språng när den lan­se­ra­des 1965. Men det finns ock­så ra­ri­te­ter, som en Bent­ley Azu­re cab­ri­o­let från 1997 och en Bent­ley TI Fix He­ad Cou­pe från 1969. Det är en mo­dell som en­dast till­ver­ka­des i 98 ex­em­plar.

– Någ­ra kun­der kom­mer att häm­ta ut si­na bi­lar. Men to­talt kom­mer vi nog att ha med 2025 bi­lar i vår auk­tion, sä­ger Ola Happ­sta­di­us på PS som han­te­rar auk­tio­nen på upp­drag av kon­kurs­för­val­ta­ren Jo­han Söl­ve­land vid Glims­tedt ad­vo­kat­by­rå.

Men den kanske störs­ta en­skil­da till­gång­en i kon­kurs­bo­et är den gam­la Bent­ley­fa­bri­kens re­serv­delsla­ger för de äld­re mo­del­ler­na, som Troll­hät­te­fö­re­ta­get köp­te på sig för ett an­tal år se­dan.

I en la­ger­lo­kal i en an­nan del av in­du­stri­om­rå­det finns nu mäng­der med skär­mar och and­ra ka­ros­se­ri­de­lar i tjock plåt.

– Det är väl­digt myc­ket ori­gi­nal­de­lar i ori­ginal­för­pack­ning­ar. Re­serv­de­lar, till­be­hör och ut­rust­ning till gam­la Bent­leys och även Rolls-Royce. Det kom­mer att va­ra en stor del av auk­tio­nen som kom­mer att väc­ka myc­ket in­tres­se, sä­ger Ola Happ­sta­di­us.

Auk­tio­nen på PS.se på­går i det­ta nu un­der tre vec­kor och av­slu­tas tors­dag den 19 mars.

Det här är ett kul­tur­arv som är väl värt att ta hand om.

 ?? FOTO: PS AUC­TION ?? FLÄRD FRÅN FÖRR. På PS Auc­tion kan du i det­ta nu del­ta i en kon­kurs­auk­tion av auk­to­ri­se­rad bil­verk­stad för Bent­ley och Rolls Royce. Fi­na verk­stads­ma­ski­ner finns bland ro­pen, även någ­ra brit­tis­ka bi­lar från MG, Ja­gu­ar, Lo­tus, Rolls Royce och Bent­ley.
FOTO: PS AUC­TION FLÄRD FRÅN FÖRR. På PS Auc­tion kan du i det­ta nu del­ta i en kon­kurs­auk­tion av auk­to­ri­se­rad bil­verk­stad för Bent­ley och Rolls Royce. Fi­na verk­stads­ma­ski­ner finns bland ro­pen, även någ­ra brit­tis­ka bi­lar från MG, Ja­gu­ar, Lo­tus, Rolls Royce och Bent­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden