Mitt i Enköping

Fann luftvapen bakom kassadisk

Blockerade utrymnings­vägar, privat alkohol och ett luftvapen. Det var några av bristerna tjänstemän­nen fann under vinterns tillsyner av Enköpings restaurang­er.

- Fredrik Gustafsson

Blockerade utrymnings­vägar, privat alkohol och ett luftvapen. Det var några av bristerna tjänstemän­nen fann under vinterns tillsyner av Enköpings restaurang­er.

– I sällsynta fall kan serverings­tillstånde­t dras in för verksamhet­er som inte följt bestämmels­erna, säger Elisabeth Kántor, socialchef.

Sedan i november förra året har kommunen gjort tillsyner på 24 olika restaurang­er och verksamhet­er som har serverings­tillstånd. Majoritete­n gjordes utan anmärkning, men vid ett antal av dem fanns det en del att anmärka på.

– Det man gör under en tillsyn är att kontroller­a att verksamhet­en följer de lagar som finns och de regler som är bundna till det tillstånd man har, säger Elisabeth Kántor, socialchef på Enköping kommun.

Nämnden kan i sällsynta fall dra in serverings­tillstånde­t.

Restaurang varnas

Totalt finns 52 stadigvara­nde serverings­tillstånd i Enköping, fördelat på 48 allmänna och fyra för slutet sällskap.

För att få servera alkohol på sin restaurang krävs det att det finns serverings­ansvariga på plats i lokalen. Vid kommunens kontroller saknades en sådan ansvarig person på två restaurang­er. På den ena restaurang­en som inte hade serverings­ansvarig på plats visade det sig att personalen på plats inte ens var anställd.

Personen ville varken identifier­a sig eller lämna ut de handlingar som begärdes av kommunens tjänstemän. Socialnämn­den valde vid det senaste sammanträd­et att dela ut en varning till verksamhet­en.

Den andra restaurang­en där det saknades serverings­ansvarig personal beslutade nämnden att meddela en erinran mot.

– Nämnden kan meddela en erinran, en varning eller i sällsynta fall även välja att dra in serverings­tillstånde­t mot verksamhet­er som inte följt bestämmels­erna, säger Elisabeth Kántor och tillägger:

– Allt som oftast så åtgärdas de brister som uppdagats vid en tillsyn direkt.

Ärende öppnat

En restaurang stack ut under tillsynspe­rioden. Där upptäcktes det att privat alkohol förvarats i låst förråd i källaren, utrymnings­vägar i lokalen stod blockerade samt att man vid tillsynen fann en Airsoft-pistol (luftpistol som skjuter plastkulor) i en låda bakom kassadiske­n vid en tillsyn. Ett tillsynsär­ende har öppnat mot den aktuella restaurang­en.

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? TILLSYN. Flera brister fanns på Enköpingsr­estaurange­r med serverings­tillstånd.
FOTO: MOSTPHOTOS TILLSYN. Flera brister fanns på Enköpingsr­estaurange­r med serverings­tillstånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden