Mitt i Enköping

Fi­rar ter­mins­av­slut­ning­en med ny kör-kon­sert.

- Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se Running · Athletics · Sports · Sweden · ABBA · The Beatles

Återsken VOX hål­ler just nu på att re­pe­te­ra det sista in­för höst­ter­mi­nens av­slut­nings­kon­sert som äger rum i Väs­ter­leds­kyr­kan på tis­dag som bju­der på bå­de Ab­ba, Bell­man och The Be­at­les.

En­kö­ping­Di­rekt var på plats i Ting­hu­set tis­dags för­ra vec­kan när kö­ren Återsken VOX gjor­de sitt näst sista kör­pass för ter­mi­nen.

– Det är så fan­tas­tiskt kul, och man mår så bra av det, sä­ger Eli­sa­beth Mog­lia, som va­rit med i Återsken VOX se­dan star­ten 2017.

An­led­ning­en till att kö­ren, som är en kör­kurs i sång, bil­da­des från förs­ta bör­jan var att Mar­cus Dann­vik som lett showgrup­pen Återsken i de­cen­ni­er märk­te att in­tres­set för just en så­dan kurs var ef­ter­läng­tad i En­kö­ping. In­tres­set är stort, för att in­te sä­ga jät­testort. Det upp­skat­tas att om­kring 600 000 per­so­ner sjung­er i nå­gon form av kör i Sve­ri­ge. Och se­dan någ­ra år till­ba­ka om­fat­tas kör­sång ock­så av frisk­vårds­bi­dra­get.

– Jag för­står var­för kör­sång nu in­går i frisk­vårds­bi­dra­get. Käns­lan ef­teråt bru­kar va­ra li­te som att kom­ma hem från en lö­par­run­da. Man blir glad, det gör nå­got med krop­pen. Det kan även jag som kör­le­da­re kän­na ef­ter vå­ra tis­dags­kväl­lar, sä­ger Mar­cus Dann­vik.

Bå­de Ab­ba och Be­at­les

Nu har det bli­vit dags för den sjät­te av­slut­nings­kon­ser­ten i ord­ning­en för VOX som idag vux­it från ett 30-tal till om­kring 40 ko­ris­ter. Kon­ser­ten kom­mer att äga rum i Väs­ter­leds­kyr­kan den 17 mars och be­står av ett ti­o­tal lå­tar som kö­ren, med allt från ir­ländskt till Ab­ba och The Be­at­les, som kö­ren övat in un­der ter­mi­nen.

Det är så fan­tas­tiskt kul, och man mår så bra av det.

 ??  ??
 ?? FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? GLÄD­JE. Återsken VOX har vux­it från ett 30-tal ko­ris­ter till ett 40-tal se­dan hös­ten 2017.
FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON GLÄD­JE. Återsken VOX har vux­it från ett 30-tal ko­ris­ter till ett 40-tal se­dan hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden