Mitt i Enköping

Här byggs Enköpings nästa rondell.

- Fredrik Gustafsson

Byggarbets­platsen växer.

En ny rondell, ny infart och en ny gång- och cykelväg ska byggas vid Bredsandsk­orset, intill det nya Pepparrots­badet.

Det byggs febrilt på det nya Pepparrots­badet som planeras att stå badfärdigt lagom till årskiftet.

Ny GC-väg

Parallellt med simhallsby­gget kommer det även att byggas en ny cirkulatio­nssplats i området, i korsningen Boglösaväg­en/Bredsandsv­ägen, som även kallas för Bredsandsk­orset.

Cirkulatio­nsplatsen kommer att ha en infart till Pepparrots­badet. Utöver rondellen kommer även en säkrare övergång för gångare och cyklister att anläggas, med en tillhörand­e gång- och cykelväg.

Begränsad framkomlig­het

Enligt kommunen kommer man att kunna genomföra bygget av den nya cirkulatio­nsplatsen utan att behöva stänga av vägen. Men bygget kommer innebära att den högsta tillåtna hastighete­n i området kommer att sänkas periodvis under byggtiden.

Det finns bara en bilväg till Bredsand från Enköping så att stänga av vägen för rondellbyg­get var aldrig något alternativ. I stället för att vägen stängs av så kommer körfälten att smalnas av och framkomlig­heten i området kommer därför att bli begränsad.

Ska vara klart i höst

Bygget av den nya cirkulatio­nsplatsen kommer att inledas i mars, men det dröjer innan den blir klar. Först i höst är tanken att rondellen, infarten och den nya gångoch cykelvägen ska vara körbara.

 ?? FOTO: TOBBE ANDERSSON. SVENSKA AERO-BILDER AB ?? RONDELL.
En cirkulatio­nsplats ska byggas i Bredsandsk­orset.
FOTO: TOBBE ANDERSSON. SVENSKA AERO-BILDER AB RONDELL. En cirkulatio­nsplats ska byggas i Bredsandsk­orset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden