Mitt i Enköping

Des­sa brister upp­täck­tes:

- Restaurants · Dining Out · Recreation

● Vid ett an­tal re­stau­rang­er sak­na­des ser­ve­rings­an­sva­rig per­so­nal.

● Vid fle­ra till­sy­ner upp­täck­tes det att ut­rym­nings­vä­gar var bloc­ka­de­ra­de. ● Ari­soft-pi­stol hit­ta­des bakom kas­sa­disk. ● Pri­vat al­ko­hol för­va­ra­des i käl­lar­för­råd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden