Mitt i Enköping

Lars Lund­berg

- Eva Marie

● Ak­tu­ell: Öpp­nar fo­tout­ställ­ning.

● Ål­der: 61 år.

● Bor: Fjärd­hun­dra­ga­tan 29 A (ut­ställ­ning­en är i sam­ma hus, en halvtrap­pa ner).

● Fa­milj: Flick­vän Eva Ma­rie, kat­ten Fia 2 1/2 år.

● Yr­ke: Ar­bets­le­da­re på KG Knuts­son (där han även gör en del pro­dukt­fo­ton).

● Fa­vo­rit­mo­tiv: Nak­na träd, vat­ten och öpp­na land­skap. Samt liv­ful­la kon­ser­ter.

● Sig­na­tur: Al­la bil­der är till sa­lu och sig­ne­ras på bak­si­dan (”Jag tyc­ker in­te det är snyggt när det står i bil­den”).

● An­nan hob­by: Stort mu­sik­in­tres­se, le­der musikquiz på pu­ben Play­ers Inn var­je må­nad.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden