Mitt i Enköping

Om Bernt Han­sen Au­to­mo­bil Ser­vice

- Business · Cars · James Hansen · Rolls-Royce Motor Cars · Trollhattan Municipality · Bentley Motors

● Star­ta­des 1992 av Bent­leyoch Rolls-Royce-en­tu­si­as­ten An­ders Roh­din. 2015 läm­na­de Roh­din fö­re­ta­get och star­ta­de två år se­na­re Roh­din Clas­sic Car. Bå­da fö­re­ta­gen lig­ger på In­du­stri­ga­tan i Troll­hät­tan.

● Ny äga­re blev dans­ke mil­jar­dären Henrik Fred­rik­sen.

● 2019 för­lo­ra­de fö­re­ta­get en kund­tvist som upp­stod re­dan 2007. Ska­de­stån­det och rät­te­gångs­kost­na­der­na upp­gick till drygt 2,2 mil­jo­ner kro­nor. I ja­nu­a­ri 2020 sat­tes fö­re­ta­get i kon­kurs.

● Bernt Han­sen Au­to­mo­bil var Sve­ri­ges störs­ta ser­vice­verk­stad för bå­de äld­re och ny­a­re Bent­ley och Rolls-Royce, men ar­be­ta­de ock­så med and­ra lyx­bils­mär­ken och ny­bils­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden