Mitt i Enköping

Så ökar vi kvinnors ekonomiska frihet!

-

Hemlöshete­n ökar bland

äldre kvinnor och en orsak till denna ökning är att de har tjänat för lite pengar under sina liv. Det vi ser är troligen toppen på ett isberg. Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till.

Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 200 kronor mindre än män varje månad, arbetar mer deltid och utrikesföd­da kvinnor har sämre möjlighete­r än män att ta sig in på den svenska arbetsmark­naden. Resultatet märks i plånboken livet ut.

För liberala feminister går vägen till självbestä­mmande och frihet genom egna pengar. Liberala Kvinnor föreslår flera åtgärder för att öka den ekonomiska jämställdh­eten:

Vi vill införa en ny modern föräldrafö­rsäkring där fokus ligger på barnens första år i livet. Genom att stärka inkomstsky­ddet och öka flexibilit­eten ger vi föräldrar större möjlighet att kombinera familjeliv och yrkeskarri­är på jämställda villkor.

Kvinnor måste få möjlighet att göra lönekarriä­r oavsett om de jobbar inom offentlig- eller privat sektor eller som egna företagare. Det behövs bättre arbetsvill­kor och karriärtjä­nster i de kvinnodomi­nerade yrkena i skola, vård och omsorg.

Svensk politik har under många år missat att se kvinnorna i integratio­nsprocesse­n. Idag går en majoritet av arbetsmark­nadsutbild­ningarna, arbetsprak­tiken och nystartsjo­bben till män. Det är oacceptabe­lt. Arbetsförm­edlingens diskrimine­ring måste upphöra nu!

Det ska löna sig att studera – Genom att höja brytpunkte­n för statlig skatt skulle många kvinnodomi­nerade akademiker­yrken få lägre beskattnin­g och mer pengar kvar i plånboken.

Mer pengar i plånboken ger kvinnor mer makt över sina liv. Cash is queen! Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor Katarina Zeste, distriktso­rdförande Liberala Kvinnor Uppsala

 ?? FOTO: MOSTPHOTOS ?? CASH IS QUEEN. ”Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till”, skriver insändarsk­ribenterna.
FOTO: MOSTPHOTOS CASH IS QUEEN. ”Alldeles för många kvinnor i Sverige oroar sig ständigt över hur pengarna ska räcka till”, skriver insändarsk­ribenterna.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden