Mitt i Enköping

Po­pu­lär sam­lings­ut­ställ­ning ställs in

- Social Sciences · Arts · Facebook

Med an­led­ning av co­ro­na­vi­ru­set ställs sam­lings­ut­ställ­ning­en un­der Vår konst, mel­lan 10-13 april, på En­kö­pings mu­se­um in.

– Ut­ställ­ning­en på mu­se­et är en av årets höjd­punk­ter. Det är myc­ket trå­kigt att den in­te kan ge­nom­fö­ras. Vi föl­jer myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner och hop­pas på för­stå­el­se från vå­ra be­sö­ka­re, sä­ger Lin­da Karls­berg, verk­sam­hets­chef En­kö­pings mu­se­um.

En del av ut­stäl­lar­na ute i kom­mu­nen hål­ler dock öp­pet en­ligt plan. Vår konst är ett av En­kö­pings mu­seums mest po­pu­lä­ra eve­ne­mang med många be­sö­ka­re var­je år.

Dags att stänga al­la sko­lor och föl­ja res­ten av värl­den... Kom­men­te­rat på Fa­ce­book un­der ar­ti­keln: ”An­hö­ri­ga till ele­ver på Skol­sta­sko­lan har in­sjuk­nat i Co­ro­na”.

 ?? FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG ?? ÖP­PET BLIR STÄNGT. En­kö­pings mu­se­um stäl­ler in sam­lings­ut­ställ­ning­en un­der Vår konst.
FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG ÖP­PET BLIR STÄNGT. En­kö­pings mu­se­um stäl­ler in sam­lings­ut­ställ­ning­en un­der Vår konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden