Mitt i Enköping

Stäng­er av vatt­net den 24/3

-

Det kom­mu­na­la dricks­vatt­net kom­mer att va­ra av­stängt mel­lan kloc­kan 9-15 den 24 mars i En­kö­pings söd­ra de­lar.

Av­stäng­ning­en be­rör bo­en­de i de­lar av Ke­sud­den, Breds­and, Fa­ge­rudd, Skogs­bo, Brygg­hol­men, Hor­nö, Eknäs, Vall­by, Stökvi­ken/Svan­vi­ken. Drygt 200 hus­håll be­rörs.

An­led­ning­en till av­stäng­ning­en är att kom­mu­nen be­hö­ver in­stal­le­ra ny ut­rust­ning som till­hör dricks­vat­ten­led­ning­en. Nu väd­jar kom­mu­nen till de bo­en­de i om­rå­det att tap­pa upp vat­ten in­nan av­stäng­ning­en. Di­rekt ef­ter av­stäng­ning­en kan vatt­net va­ra li­te grum­ligt. Spo­la tills vatt­net är klart igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden