Mitt i Enköping

Mönst­rings­skol­ka­re får höj­da bö­ter

- Law · Supreme Court of Canada

Bö­ter på 500 kro­nor var ett all­de­les för lind­rigt straff för en ung man från En­kö­ping som ute­blev från mönst­ring­en i Stock­holm. Det an­såg Riks­å­kla­ga­ren (RÅ) och över­kla­ga­de till Högs­ta dom­sto­len. Med an­led­ning av det sä­ker­hets­po­li­tis­ka om­världs­lä­get vo­re det nöd­vän­digt med ett mer pro­por­tio­ner­ligt straff, an­såg Riks­å­kla­ga­ren.

Högs­ta dom­sto­len har nu änd­rat hov­rät­tens dom och pen­ning­bo­ten be­stäms till 2 000 kro­nor. Syf­tet med la­gen om total­för­svars­plikt är att tryg­ga he­la total­för­sva­rets be­hov av per­so­nal, skri­ver Högs­ta dom­sto­len i sin mo­ti­ve­ring.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? RYCK­TE IN­TE IN. En En­kö­pings­bo som ute­blev från mönst­ring­en får nu höj­da bö­ter ef­ter en dom i Högs­ta dom­sto­len.
FO­TO: MOSTPHOTOS RYCK­TE IN­TE IN. En En­kö­pings­bo som ute­blev från mönst­ring­en får nu höj­da bö­ter ef­ter en dom i Högs­ta dom­sto­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden