Mitt i Enköping

Jen­ny bäs­ta tips för den som vill bör­ja trä­na

- Sports · Lifestyle · Fitness · Lifehacks · Healthy Living

1. Hit­ta ett var­för – in­te ba­ra ”jag vill bör­ja trä­na”, ut­an hit­ta ditt ”jag vill bör­ja trä­na, för att ...” Ju mer var­för vi kan ge oss själ­va, desto lät­ta­re är det att kom­ma igång och att ock­så hål­la i.

2. Gör träningen so­ci­al – hit­ta nå­gon som re­dan trä­nar det du vill trä­na och häng på den per­so­nen! Gör träningen till ett trev­lig till­fäl­le att träf­fa li­ka­sin­na­de. De med­lem­mar som går sam­ma ti­der och trä­nar blir ”kom­pi­sar” med dem som trä­nar sam­ma tid.

3. Vå­ga pro­va – All lyc­kad och re­gel­bun­den trä­ning lig­ger i re­gel i or­det ”ro­ligt”. Ju ro­li­ga­re nå­got är, desto lät­ta­re är det att kom­ma iväg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden