Mitt i Enköping

Ladd­hy­bri­der körs mest på el

Volvos un­der­sök­ning vi­sar på 68 pro­cent: ”Det är ett kvit­to”

-

Rådata över hur drygt 60 000 ladd­hy­bri­der från Vol­vo Cars an­vänts på den eu­ro­pe­is­ka mark­na­den vi­sar att kun­der­na i hög ut­sträck­ning väljer att kö­ra på el. Se­dan 2015 körs bi­lar­na över två tred­je­de­lar – 68 pro­cent – av kör­ti­den på el.

Vol­vo Cars ladd­hy­bri­der ökar och upp­går till cir­ka 30 pro­cent av re­gi­stre­ring­ar­na på den svens­ka mark­na­den i feb­ru­a­ri.

Sam­ti­digt vi­sar fö­re­ta­gets sam­man­ställ­ning av över 60 000 sål­da ladd­hy­bri­der att bi­lar­na körs på el nästan 70 pro­cent av kör­ti­den.

En ladd­hy­brid kom­bi­ne­rar en el­mo­tor med upp­ladd­nings­bart bat­te­ri med en ben­sin­mo­tor. Driv­li­nan gör det möj­ligt att an­vän­da en­bart el­mo­torn för ma­jo­ri­te­ten av var­da­gens kör­be­hov.

39 pro­cent på el­drift

Idag finns al­la Vol­vo Cars bil­mo­del­ler i ladd­hy­bridut­fö­ran­de, och sta­tisti­ken vi­sar att kun­der­na allt mer tar till sig den nya tek­ni­ken.

I ge­nom­snitt körs 39 pro­cent av to­ta­la kör­sträc­kan på ren el­drift. I de nor­dis­ka län­der­na är siff­ran nä­ra 50 pro­cent. I ren kör­tid körs bi­lar­na över två tred­je­de­lar av ti­den – 68 pro­cent – på el. Över hälf­ten av de gång­er bi­lar­na star­tas, sker det med el.

Ju bätt­re till­gång det finns till laddin­fra­struk­tur, desto mer an­vänds el­drift. Det är tyd­ligt sett till hur ladd­hy­bri­der­na körs i Ne­der­län­der­na och Nor­ge, där an­ta­let ladd­punk­ter är re­la­tivt högt.

– Ladd­hy­bri­der är ett ef­fek­tivt sätt att mins­ka den tid som bi­lar­na körs med

Ladd­hy­bri­der är ett vik­tigt steg på vägen mot en elekt­ri­fi­e­rad bil­flot­ta.

för­brän­nings­mo­tor, och ett vik­tigt steg på vägen mot en helt elekt­ri­fi­e­rad bil­flot­ta. Den höga an­de­len av re­gi­stre­ra­de ladd­hy­bri­der vi­sar dess­utom att de är ef­ter­trak­ta­de bland vå­ra kun­der, sä­ger Jon Wa­ke­fi­eld, vd Vol­vo Car Sve­ri­ge.

Vol­vo Car Sve­ri­ge har som am­bi­tion att säl­ja 30 pro­cent ladd­hy­bri­der på den svens­ka mark­na­den i år. Och i feb­ru­a­ri låg ladd­hy­bri­der­nas an­del av de to­ta­la re­gi­stre­ring­ar­na på cir­ka 30 pro­cent för Vol­vo Cars i Sve­ri­ge.

– På pri­vat­si­dan ser vi att XC40 verk­li­gen tar för sig och bör­jar bli en rik­tigt fa­vo­rit. Det är ett kvit­to på att vi ut­veck­lar bå­de pro­duk­ter och er­bju­dan­den som är helt rätt för den svens­ka mark­na­den, sä­ger Vol­vo Car Sve­ri­ges för­sälj­nings­chef Fred­rik Isak­son.

 ??  ??
 ?? FO­TO: VOL­VO CARS ?? XC40 LADD­HY­BRID. Med en tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor och en elekt­risk mo­tor på är XC40 en mångsidig bil som ger mins­ka­de bräns­le­kost­na­der, läg­re bräns­le­för­bruk­ning och över 40 km räck­vidd på el.
FO­TO: VOL­VO CARS XC40 LADD­HY­BRID. Med en tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor och en elekt­risk mo­tor på är XC40 en mångsidig bil som ger mins­ka­de bräns­le­kost­na­der, läg­re bräns­le­för­bruk­ning och över 40 km räck­vidd på el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden