Mitt i Enköping

Vill ha fler fri­tids­går­dar

- Facebook

Ef­ter att ha läst in­lägg på Fa­ce­book det se­nas­te året så in­ser man gans­ka snabbt att många bråk, hyss och miss­hand­lar skul­le ha gått att för­hind­ra om vi ba­ra ha­de en­ga­ge­rat ung­do­mar­na i nå­got. Vi bor­de de­fi­ni­tivt se till att det finns fler fri­tids­går­dar så att bar­nen har nå­gon­stans att va­ra när de blir uttrå­ka­de. De som har en hob­by stäl­ler in­te till med besvär! El­ler hur?!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden