Mitt i Enköping

Ing­en vår­mark­nad – men kanske en höst­mark­nad i stäl­let.

CO­RO­NA. Flyt­tas för vi­ru­set

- Bengt Jo­hans­son Business · Enköping · Benny Andersson

Vår­mark­na­den i En­kö­ping flyt­tas till hös­ten.

Det på­ver­kar ar­ran­ge­ran­de klub­bar­na EIS och En­kö­pings Brot­tar­klubb myc­ket.

– Det hand­lar om en fjär­de­del av om­sätt­ning­en, sä­ger Kris­ter An­ders­son, ar­ran­gör.

Det är för­stås den på­gåen­de sprid­ning­en av Co­ro­na­vi­ru­set som gör att klub­bar­na tving­ats till be­slu­tet.

Mark­na­den skul­le ha hål­lits den 18-19 april i cen­tra­la En­kö­ping, men det blir in­te av.

Bru­kar va­ra väl­be­sökt

Vid nor­malt vä­der bru­kar om­kring 3 000 per­so­ner be­sö­ka En­kö­pings vår­mark­nad un­der en helg.

– Vi kon­trol­le­ra­de med Folk­hälso­myn­dig­he­ten, de sä­ger att al­la till­fäl­len där över 500 per­so­ner sam­las ska stäl­las in, även om in­te al­la är där sam­ti­digt, sä­ger Kris­ter An­ders­son, som re­pre­sen­te­rar brot­tar­klub­ben i ar­ran­gör­s­kom­mit­tén.

Kan bli höst­mark­nad

Pla­nen idag är att flyt­ta mark­na­den till vec­ka 39, i slu­tet av sep­tem­ber, men det är myc­ket att fixa med till­stånd, ti­vo­li och knal­lar till ex­em­pel.

– Vi har job­bat se­dan au­gusti med att pla­ne­ra det här, sä­ger An­ders­son.

Klub­bar­na har räk­nat med att få in 80-90.000 kro­nor på eve­ne­mang­et, peng­ar som skul­le ha gått till ung­doms­verk­sam­he­ten.

– Det hand­lar om en fjär­de­del av om­sätt­ning­en, sä­ger Kris­ter An­ders­son

Hur känns det att ta det här be­slu­tet?

– Klart det känns tungt.

Vi har job­bat se­dan au­gusti med att pla­ne­ra det här.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? FLYT­TAS.
Vår­mark­na­den i En­kö­ping flyt­tas på grund av på­gåen­de pan­de­mi till hös­ten.
FO­TO: MOSTPHOTOS FLYT­TAS. Vår­mark­na­den i En­kö­ping flyt­tas på grund av på­gåen­de pan­de­mi till hös­ten.
 ?? FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG ?? Lo­ka­la ny­he­ter! En­kö­ping­Di­rekt.se
FO­TO: FRED­RIK SAND­BERG Lo­ka­la ny­he­ter! En­kö­ping­Di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden