Mitt i Enköping

Fler En­kö­pings­lä­ra­re är nu be­hö­ri­ga

- Erik Hjärt­berg Sweden · Odin

För förs­ta gång­en se­dan läså­ret 2014/15 gick an­de­len lä­ra­re med be­hö­rig­het i minst ett äm­ne upp i En­kö­pings kom­mun för­ra året. Det vi­sar ny sta­tistik som Lä­rar­för­bun­det sam­man­stält.

Fac­ket Lä­rar­för­bun­det har sam­man­ställt sta­tistik från Skol­ver­ket som vi­sar att lär­ar­be­hö­rig­he­ten ökar i En­kö­ping. Sam­ti­digt vi­sar en rap­port från fack­för­bun­det att många obe­hö­ri­ga re­la­tivt snabbt kan bli be­hö­ri­ga.

I ok­to­ber 2019 ha­de mot­sva­ran­de 69 pro­cent av lä­rar­na i grund­sko­lan i En­kö­pings kom­mun lä­rar­le­gi­ti­ma­tion och be­hö­rig­het i minst ett äm­ne. Det är en ök­ning med två pro­cen­ten­he­ter jäm­fört med året in­nan.

En­kö­ping gick där­med emot ut­veck­ling­en i ri­ket. I he­la lan­det lig­ger lär­ar­be­hö­rig­he­ten på 70,1 pro­cent, vil­ket är en för­säm­ring jäm­fört med året in­nan och en for­sätt­ning på en trend vi sett över fle­ra år.

– Det är ett stort miss­lyc­kan­de för Sve­ri­ge att lär­ar­be­hö­rig­he­ten mins­kar i år igen, tren­den bor­de va­ra pre­cis det mot­sat­ta. Har vi inga lä­ra­re så har vi ing­en sko­la, sä­ger Lä­rar­för­bun­dets ord­fö­ran­de Jo­han­na Jaa­ra Åstrand. Av de sam­man­lagt 342 hel­tids­tjäns­ter­na i grund­sko­lan i En­kö­pings kom­mun (mot­sva­ran­de 393 lä­ra­re) var det 234 som ha­de lä­rar­le­gi­ti­ma­tion och be­hö­rig­het i minst ett äm­ne.

En rap­port som Lä­rar­för­bun­det pre­sen­te­ra­de för­ra året vi­sar att he­la 49 pro­cent av de obe­hö­ri­ga går el­ler har nå­gon gång på­bör­jat en lä­rar­ut­bild­ning. Hälf­ten av des­sa svarar att de har en ter­min kvar och en­dast tre pro­cent sju ter­mi­ner el­ler fler. Nä­ra sju av tio upp­gav att de är be­red­da att på­bör­ja en ut­bild­ning in­om två år om för­ut­sätt­ning­ar­na är de rät­ta.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden