Mitt i Enköping

Gun­vi läm­nar över klub­ban

-

GUN­VI SÄFSTRÖM ÄR en av klub­bens stöt­te­spe­la­re. Hon var med och bil­da­de la­get för 20 år se­dan, som en sek­tion in­om den då­va­ran­de för­e­ning­en Ba­h­co BK. Se­dan 2016 är BK Sty­le en egen för­e­ning. Nu läm­nar Gun­vi över ord­fö­ran­de­klub­ban till Lin­da Lind­blom.

– Det är väl­digt ener­gi­ful­la ons­da­gar här­ne­re. Det hän­der väl­digt myc­ket. Man bru­kar ju pra­ta om att de­lad gläd­je är dub­bel gläd­je. Så är det verk­li­gen. De blir gla­da av att spe­la och att vi är där och en­ga­ge­rar oss, sam­ti­digt ger det oss väl­digt myc­ket till­ba­ka, sä­ger hon.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden