Mitt i Enköping

Upp­dra­get: Hit­ta­de nya med­lem­mar

- Soccer · Sports

I DAG HAR KLUB­BEN ett 60-tal med­lem­mar, varav drygt 50 ak­ti­va med­lem­mar.

Bow­ling­en är det pri­mä­ra, ut­ö­ver trä­ning­ar­na på ons­da­gar­na spe­lar klub­ben även ut­by­tes­mat­cher mot lik­nan­de för­e­ning­ar. Klub­ben är ock­så fli­ti­ga på att ord­na fes­ter i sam­band med stor­hel­ger­na och vid hal­lo­ween. – Vi pra­tar ju in­te ba­ra om bow­ling på trä­ning­ar­na hel­ler, vi pra­tar ju om allt an­nat ock­så, sä­ger An­ki och Gun­vi tilläg­ger:

– Jag har ald­rig va­rit med om en kväll här­ne­re då jag in­te skrat­tat.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden