Mitt i Enköping

He­la bi­dra­get till bar­nen

- Lars Lifestyle · Family · Parenting · Babies · Kids

Vem är barn­bi­dra­get till för om in­te bar­nen?

Hur kan det då kom­ma sig att mam­man all­tid till­skrivs det­ta, även se­dan för­äld­rar­na se­pa­re­rat?

Jag me­nar att man ska ge bar­net he­la barn­bi­dra­get istäl­let, in­te ba­ra för att det blir mer rätt­vist mel­lan för­äld­rar­na men ock­så för att upp­munt­ra bar­net att lä­ra sig vik­ten av att spa­ra och att va­ra eko­no­misk.

Tyc­ker att da­gens ung­do­mar in­te har bra koll på hur man han­te­rar peng­ar. An­tag­li­gen för att de har lärt sig att mam­ma och pap­pa all­tid lö­ser de­ras pro­blem, men det blir en hård smäll när man in­ser att de in­te kan stöt­ta en res­ten av li­vet.

Vad tyc­ker ni?

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? BARN­BI­DRAG. Ge bar­net he­la barn­bi­dra­get, fö­re­slår in­sän­da­ren.
FO­TO: MOSTPHOTOS BARN­BI­DRAG. Ge bar­net he­la barn­bi­dra­get, fö­re­slår in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden