Mitt i Enköping

FA­MILJ. Ju­ris­ten sva­rar. Vem har egent­li­gen mest rätt till hu­set vid en skils­mäs­sa?

 JU­RI­DIK · Vil­ka ska kal­las till boupp­teck­nings­för­rätt­ning när tes­ta­men­te finns?

- Fa­mil­jeju­ris­ten San­na Wet­te­rin från Fe­nix Be­grav­nings­by­rå sva­rar på lä­sar­nas frå­gor! Har du en? Mej­la: fa­milj@di­rekt­press.se

Jag vill skil­ja mig från min ma­ke. Jag äger ett hus till­sam­mans med min ma­ke, jag äger ena hal­va av hu­set och han den and­ra hal­van. Mås­te jag flyt­ta el­ler mås­te vi säl­ja hu­set och bo nå­gon an­nan­stans när vi skil­jer oss?

Vid en bo­del­ning vid skils­mäs­sa finns det lag­reg­ler som kan föl­jas vid be­hov av rikt­lin­jer el­ler vid tvist. Men det är även möj­ligt att kom­ma över­ens om vil­ken för­del­ning ni vill. Det är ex­em­pel­vis van­ligt att par­ter­na vid en skils­mäs­sa ord­nar så att nå­gon av par­ter­na tar över bo­sta­den el­ler att den säljs.

Ni kan väl­ja vad som pas­sar er bäst. Ef­tersom ni äger hu­set med varsin hälf­ten­del är det in­te nå­gon som äger en stör­re an­del och av den an­led­ning­en kan an­ses ha stör­re rätt på det sät­tet. Så an­ting­en kom­mer ni över­ens om vem som tar över bo­sta­den, el­ler så kanske ni väl­jer att säl­ja den och de­la på in­täk­ter­na istäl­let. Det är allt­så ing­et krav att ni gör på det ena el­ler and­ra sät­tet.

Om ni där­e­mot in­te är över­ens finns det lag­reg­ler att ta stöd av. Om bå­da par­ter­na gär­na vill bo kvar finns det en re­gel om att den ma­ke som bäst be­hö­ver ma­kar­nas ge­men­sam­ma bo­stad el­ler bo­hag har rätt att få den­na egen­dom på sin lott, mot att den and­ra ma­ken blir er­satt med and­ra me­del.

Vid be­döm­ning­en av vem som an­ses ha bäst be­hov av bo­sta­den tar man hän­syn till om den ena ma­ken har möj­lig­het att hy­ra el­ler på an­nat sätt skaf­fa bo­stad på an­nat håll. Då får of­tast den and­ra ma­ken ta över den ge­men­sam­ma bo­sta­den.

Nå­got an­nat som har be­ty­del­se är om det finns barn i äk­ten­ska­pet och den ena ma­ken en­sam får vård­na­den om des­sa el­ler blir så kal­lad bo­för­äl­der. Den av ma­kar­na som bar­nen ska bo hos an­ses i re­gel ha störst be­hov av bo­sta­den. And­ra fak­to­rer att be­ak­ta vid be­hovs­pröv­ning­en är ma­kar­nas ål­der och häl­sa samt av­stån­det till re­spek­ti­ve ar­bets­plats.

Det finns allt­så inga fast­slag­na reg­ler om vem som ska bo kvar el­ler om en bo­stad ska säl­jas el­ler in­te. Man får an­ting­en kom­ma över­ens om en lös­ning, och an­nars görs en be­hovs­be­döm­ning.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden