Mitt i Enköping

TYCK OM. ”Det bor­de va­ra ett för­bud mot ener­gidryc­ker här i stan!”

- Jen­ni­fer Family · Parenting · Kids · Emmett Till · Babies

När all per­so­nal sen är hem­ma mås­te verk­sam­he­ten stänga.

Tack du för­äl­der som haft för­stå­el­se för vec­kan som gått. Till dig som in­te för­stått och ifrå­ga­satt pe­da­go­ger el­ler gnällt i so­ci­a­la me­di­er skul­le jag vil­ja för­sö­ka för­kla­ra.

Vi som job­bar sko­la och för­sko­la träf­far ca 30-60 oli­ka barn om da­gar­na. Många av des­sa barn är kon­stant sno­ri­ga och hos­ti­ga, li­te små­häng­i­ga helt en­kelt. Of­ta på­ta­lar vi pe­da­go­ger det­ta vid hämt­ning och of­tast får vi sva­ret ”Ja, det ver­kar al­la va­ra just nu”!

För­ra vec­kan be­slu­ta­des det att barn som upp­vi­sa­de för­kyl­nings­sym­tom skul­le hål­las hem­ma el­ler skic­kas hem. Det­ta har in­te vi pe­da­go­ger be­stämt ut­an det har vi fått från vå­ra rek­to­rer som i sin tur fått det från si­na che­fer. Det är allt­så ing­et vi gör för att vi tyc­ker det är ro­ligt el­ler för att vi vill jäv­las med er.

Det är ju även så att pe­da­go­ger som har för­kyl­nings­sym­tom ock­så ska stan­na hem­ma. Dess­utom är det be­stämt att vi­ka­ri­e­för­med­ling­en hål­ler stängt så när per­so­na­len i för­sko­la/ sko­la nu är sju­ka finns ing­en an­nan per­so­nal ut­an den som är där just då.

Om du då en­vi­sas med att ditt ”li­te sno­ri­ga” barn och dess ”ba­ra li­te sno­ri­ga” kom­pi­sar kan va­ra i för­sko­lan kom­mer det­ta re­sul­te­ra i att per­so­na­len blir ”li­te sno­ri­ga” och så­le­des mås­te va­ra hem­ma. När all per­so­nal sen är hem­ma mås­te verk­sam­he­ten stänga för ing­en kan ta hand om bar­nen.

Tänk i stäl­let på att det­ta är nå­got vi kan hjäl­pas åt med. Om al­la ba­ra tar sitt an­svar och föl­jer de rikt­lin­jer som kom­mu­nen går ef­ter just nu.

Tänk ock­så att du som för­äl­der får för­må­nen att um­gås med det bäs­ta du har; Ditt barn!

Jag för­står att du be­hö­ver job­ba för att för­sör­ja din fa­milj. Men att du får vab­ba en vec­ka nu le­der för­hopp­nings­vis till att du slip­per gö­ra det un­der upp­re­pa­de gång­er i vår. Of­ta kom­mer bar­nen till­ba­ka li­te för ti­digt och blir snabbt sju­ka igen. Nu kanske för­kyl­ning­ar­na fak­tiskt får lä­ka ut helt.

Tänk även på att den här si­tu­a­tio­nen som rå­der just nu drab­bar al­la och in­te ba­ra dig!

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? SJUKT. Många för­äld­rar hål­ler si­na sju­ka barn hem­ma från för­sko­la och sko­la. In­te al­la.
FO­TO: MOSTPHOTOS SJUKT. Många för­äld­rar hål­ler si­na sju­ka barn hem­ma från för­sko­la och sko­la. In­te al­la.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden