Mitt i Enköping

Så har det gått att di­stans­un­der­vi­sa

WESTERLUND­SKA. Se­dan en dryg vec­ka till­ba­ka sker all un­der­vis­ning på Westerlund­ska gym­na­si­et på di­stans. Nu vän­tar fler ut­ma­ning­ar för lä­ra­re och ele­ver.

- Tech · e-Learning

● Grund­läg­gan­de och

gym­na­si­a­la kur­ser på kom­vux i Enköping ges som di­stans­kur­ser via den di­gi­ta­la platt­for­men Teams.

● Sfi ges på di­stans ge­nom platt­for­men Teams.

● Yr­kes­hög­sko­lan Ele­ver­na be­dri­ver från och med för­ra ons­da­gen si­na stu­di­er hem­i­från.

 ??  ?? Lo­ka­la ny­he­ter! En­kö­ping­Di­rekt.se
Lo­ka­la ny­he­ter! En­kö­ping­Di­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden