Mitt i Enköping

FARMEN-SI­MON. ”Vet ald­rig när jag dy­ker upp igen.”

HEMLIGHETS­FULL. Big­gest lo­ser-Si­mon stäng­er in­te dör­ren för mer tv

- Os­kar Wåg­berg Prak­ti­kant

Si­mon Ax­els­son, 25, har med­ver­kat i årets upp­la­ga av do­kuså­pan Farmen, dess­förin­nan re­a­li­ty­så­pan Big­gest lo­ser.

Han an­ty­der att det in­te är sista gång­en vi sett ho­nom i TV-ru­tan.

– Man vet ald­rig när jag dy­ker upp igen, sä­ger han.

Re­dan 2017 syn­tes En­kö­pings­bon i TV-ru­tan, då i pro­gram­met Big­gest lo­ser. Där det slu­ta­de på en hed­ran­de tred­je­plats för Si­mon Ax­els­son.

Un­der bör­jan av 2020 var han åter­i­gen TV-ak­tu­ell, den­na gång i årets upp­la­ga av do­kuså­pan Farmen.

En­kö­pings­bon me­nar att det var tuf­fa­re på Farmen än i Big­gest lo­ser.

– Det är två helt oli­ka pro­gram, men på Big­gest lo­ser kun­de jag gå un­dan på ett helt an­nat sätt än på Farmen. Där vi var fast på sam­ma plats med sam­ma män­ni­skor he­la ti­den, sä­ger far­ma­ren.

Det var tuf­fast

Hy­gi­en, som att in­te kun­na ra­ka sig, an­vän­da de­o­do­rant el­ler du­scha tyc­ker Si­mon var den all­ra störs­ta på­frest­ning­en, ut­ö­ver allt dra­ma un­der ti­den på Farmen.

– Jag klic­ka­de in­te jät­te­bra med grup­pen på Farmen, och det led­de till en del dra­ma.

Nå­got som han tyck­te bå­de var job­bigt, men som ock­så gjor­de spe­let svå­ra­re. Vad lär­de du dig om dig själv un­der ti­den på Farmen?

– Jag lär­de mig mer om mig själv på Big­gest, än vad jag gjor­de på Farmen.

Där var det mer en­dast om hur en gård fun­ge­rar, sä­ger Si­mon Ax­els­son

–Big­gest Lo­ser var ett pro­gram där jag nästin­till blev en ny per­son, det var in­te Farmen, fort­sät­ter En­kö­pings­bon.

Vi har kun­nat se Si­mon Ax­els­son på Tv4 fem da­gar i vec­kan, un­der en ni­o­vec­kors­pe­ri­od.

I sön­dags var fi­na­len av pro­gram­met.

Si­mon tyc­ker det är väl­digt skönt att Farmen är över och att li­vet nu går till­ba­ka till det nor­ma­la.

Han ar­be­tar till var­dags på Bergvre­ten­sko­lan i Enköping. Där li­vet nu fort­sät­ter ef­ter att Farmen är över. Vad hän­der nu ef­ter Farmen?

– Det vet man ald­rig, man vet ald­rig när jag dy­ker upp igen. Det kan va­ra väl­digt myc­ket på gång men mer än så sä­ger jag in­te, av­slu­tar Si­mon Ax­els­son hem­lig­hets­fullt.

Var fast på sam­ma plats med sam­ma män­ni­skor he­la ti­den.

 ?? FO­TO: TV4 ?? FARMARE.
Si­mon Ax­els­son är en av del­ta­gar­na i TV4-pro­gram­met Farmen.
FO­TO: TV4 FARMARE. Si­mon Ax­els­son är en av del­ta­gar­na i TV4-pro­gram­met Farmen.
 ?? FO­TO: TV4 ?? LE­DER FARMEN. Pa­o­lo Ro­ber­to är pro­gram­le­da­re i TV-pro­gram­met.
FO­TO: TV4 LE­DER FARMEN. Pa­o­lo Ro­ber­to är pro­gram­le­da­re i TV-pro­gram­met.
 ?? FO­TO: DA­NI­EL OHLS­SON/TV4 ?? DEL­TOG. Si­mon Ax­els­son har ti­di­ga­re del­ta­git i Big­gest lo­ser som spe­las in på Ekolsunds slott.
FO­TO: DA­NI­EL OHLS­SON/TV4 DEL­TOG. Si­mon Ax­els­son har ti­di­ga­re del­ta­git i Big­gest lo­ser som spe­las in på Ekolsunds slott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden