Mitt i Enköping

Sö­ker al­ter­na­tiv till na­tio­nel­la prov

- Fred­rik Gustafs­son e-Learning · Education

Westerlund­ska gym­na­si­ets till­för­ord­na­de gym­na­si­e­rek­tor me­nar att sto­ra ut­ma­ning­ar vän­tar runt hör­net. Där­ibland na­tio­nel­la pro­ven.

– Ge­ne­rellt har det gått jät­te­bra, sam­ti­digt som det finns bå­de lä­ra­re och ele­ver, som in­te upp­levt det så. Det här är en jät­tes­tor ut­ma­ning, sä­ger Da­ni­el Hell­ström, tf. gym­na­si­e­rek­tor på Westerlund­ska gym­na­si­et och tilläg­ger:

– Det är fan­tas­tiskt bra job­bat av lä­rar­na och fan­tas­tiskt bra han­te­rat av ele­ver­na, men det är nu de­talj­frå­gor­na bör­jar kom­ma.

En så­dan de­talj­frå­ga är hur sko­lan ska tack­la att Skol­ver­ket i mån­dags be­slöt att stäl­la in vå­rens na­tio­nel­la prov.

– Na­tio­nel­la pro­vet är en vä­sent­lig del i fle­ra kur­ser, och jag vet att det här be­slu­tet stres­sar många, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vil­ka kon­se­kven­ser det får skil­jer sig nog för vil­ket äm­ne el­ler kurs det hand­lar om. Vi har äm­ne­slag, så att al­la lä­ra­re i ett och sam­ma äm­ne har ett äm­ne­slag, och jag vet att de nu tit­tar på and­ra sätt att sam­la in ele­ver­nas kun­ska­per. Men vad det skul­le kun­na bli, får vi åter­kom­ma till läng­re fram, sä­ger Da­ni­el Hell­ström.

 ??  ?? Westerlund­ska.
Westerlund­ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden