Mitt i Enköping

”Det är trå­kigt att sko­lan har stängt”

DI­GI­TALT. Wes­terlunds­kae­le­ver un­der­vi­sas på di­stans.

- Fred­rik Gustafs­son Education · Microsoft · Benny Andersson · Lars-Magnus Lindgren

Vi kom­mer att få ut­vär­de­ra det här ef­ter­hand.

Ef­ter stäng­ning­en. Så har det gått att un­der­vi­sa ele­ver­na på di­stans.

Det är nu drygt en vec­ka se­dan gym­na­sie- och vux­en­ut­bild­ning­ar­na stäng­de si­na lo­ka­ler i för­hopp­ning att sak­ta ned smitt­sprid­ning­en av Co­ro­na­vi­ru­set. Där­ef­ter har un­der­vis­ning­en på Westerlund­ska gym­na­si­et i Enköping be­dri­vits på di­stans.

Wes­terlunds­kae­le­ven Pra­vitz An­ders­son för­står var­för man val­de att stänga ned hans sko­la, men han tyc­ker att det är trå­kigt.

– Man för­står ju var­för sko­lan stängs och var­för det är bra, men jag tyc­ker att det är trå­kigt, sä­ger Pra­vits, som går på bygg­pro­gram­met och är van med att ar­be­ta med krop­pen. Nu har hans skol­da­gar bli­vit mer te­o­re­tis­ka, sä­ger Pra­vitz An­ders­son.

– Det blir myc­ket te­o­ri nu, sä­ger han.

En­ligt ut­bild­nings­för­valt­ning­en är am­bi­tio­nen att or­di­na­rie sche­ma följs i den mån det är möj­ligt, även om un­der­vis­ning­en se­dan för­ra vec­kan be­drivs på di­stans.

Har fun­ge­rat bra

Kristin Lind­gren är pro­gram­rek­tor för bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met och det sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met på Westerlund­ska gym­na­si­et. Hon me­nar att di­stans­un­der­vis­ning­en har fun­ge­rat in­led­nings­vis.

– Det är fort­fa­ran­de i sin lin­da, men det har gått över för­vän­tan. Lä­rarkå­ren har va­rit fan­tas­tisk och har fort­bil­dat sig kring di­stans­un­der­vis­ning, sä­ger Kristin Lind­gren som me­nar att un­der­vis­ning­en på Sam­hälls­pro­gram­met i stort sett följt det or­di­na­rie sche­mat. Men bygg- och an­lägg­nings­pro­gram­met har be­hövt att del­vis läg­ga om sche­mat.

– Även i prak­tis­ka kur­ser finns det te­o­re­tis­ka de­lar. De får nu stäl­la om så de får kö­ra de te­o­re­tis­ka de­lar­na nu istäl­let. Så kom­mer det att bli mer prak­tiskt när vi väl kom­mer igång som van­ligt igen, sä­ger hon.

Rent prak­tiskt går fjär­r­un­der­vis­ning­en till så att var­je lä­ra­re ska­par ett videomöte i den di­gi­ta­la platt­for­men Micro­soft Teams som var­je lä­ra­re och elev har in­stal­le­rat i si­na di­gi­ta­la en­he­ter. Ge­nom Teams kan lä­ra­ren för­u­tom att kom­mu­ni­ce­ra även vi­sa po­wer­point-pre­sen­ta­tio­ner el­ler fil­mer.

– Man kan gö­ra det mesta man kan gö­ra i ett van­ligt klass­rum, men att det sker di­gi­talt istäl­let, sä­ger Kristin Lind­gren, och tilläg­ger:

– Vi som sko­la, och lä­ra­re, kom­mer att ut­vär­de­ra det här ef­ter­hand, det finns ing­en uni­ver­sal­lös­ning för det här. Vi kom­mer att få ta det dag för dag, vec­ka för vec­ka.

 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? PLUG­GA PÅ DI­STANS. Pra­vitz An­ders­son var en av al­la ele­ver som läm­na­de Westerlund­ska gym­na­si­et för­ra ons­da­gen ut­an att ve­ta när de kan gå till sko­lan igen.
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON PLUG­GA PÅ DI­STANS. Pra­vitz An­ders­son var en av al­la ele­ver som läm­na­de Westerlund­ska gym­na­si­et för­ra ons­da­gen ut­an att ve­ta när de kan gå till sko­lan igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden