Mitt i Enköping

Per­so­nal på Sis-hem slag­na av bo­en­de

- Crime

En 18-årig man döms till ung­doms­vård för våld mot tjäns­te­man vid tre oli­ka till­fäl­len. samt­li­ga brott har be­gåtts på Sis ung­doms­hem Eknäs i Enköping un­der maj och ju­ni.

Den 18-åri­ge man­nen har an­vänt oli­ka ty­per av våld mot fy­ra oli­ka per­so­ner som job­bat på bo­en­det. Han har sla­git, spar­kat per­so­na­len. Vid två av till­fäl­le­na har miss­han­deln skett i sam­band med att per­so­na­len med­de­lat be­slut som 18-åring­en in­te har va­rit nöjd med.

Den 18-åri­ge man­nen ska även be­ta­la ska­de­stånd till off­ren.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? TUNGT. Många rät­te­gång­ar ställs in på grund av co­ro­na­vi­ru­set.
FO­TO: MOSTPHOTOS TUNGT. Många rät­te­gång­ar ställs in på grund av co­ro­na­vi­ru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden