Mitt i Enköping

Ett tungt be­sked för kon­stäls­ka­re

- Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se Arts

Årets upp­la­ga av Vår konst skul­le ha bli­vit den 22:a i ord­ning­en, och med ett 50-tal lo­ka­la ut­stäl­la­re.

Men nu med­de­lar kon­strun­dans ar­bets­grupp att eve­ne­mang­et i år ställs in.

En­kö­pings kom­mun har valt att stäl­la in sam­lings­ut­ställ­ning­en på mu­se­et som var­je år ar­ran­ge­ras i sam­band med Vår konst, på grund av Co­ro­na­vi­ru­set.

– Ut­ställ­ning­en på mu­se­et är en av årets höjd­punk­ter. Det är myc­ket trå­kigt att den in­te kan ge­nom­fö­ras. Vi föl­jer myn­dig­he­ter­nas re­kom­men­da­tio­ner och hop­pas på för­stå­el­se från vå­ra be­sö­ka­re, sä­ger Lin­da Karls­berg, verk­sam­hets­chef En­kö­pings mu­se­um.

Ing­en run­da i år

Nu med­de­lar även Vår konst ar­bets­grupp att årets kon­strun­da, som skul­le ha ar­ran­ge­rats mel­lan den 10–13 april, ställs in.

– På grund av smit­to­ris­ken för co­ro­na­vi­ru­set, samt att mu­seét hål­ler stängt, vil­ket in­ne­bär att det in­te blir nå­gon in­vig­ning och sam­lings­ut­ställ­ning i år, har vi be­slu­tat att stäl­la in årets upp­la­ga av Vår konst. På grund av att allt är så ovisst, vå­gar vi in­te skju­ta på den till ett se­na­re till­fäl­le i år, ut­an vi åter­kom­mer näs­ta år, sä­ger Ing­aLe­na Bo­man, ar­bets­grup­pen Vår konst.

50-tal ut­stäl­la­re

Årets Vår konst ha­de bli­vit den 22:a upp­la­gan i ord­ning­en.

Tan­ken var att ett 50-tal konst­nä­rer, in­klu­si­ve gästut­stäl­la­re, skul­le ha vi­sat upp sin konst, med allt ifrån ol­je­mål­ning till fo­to med bild. Men så kom­mer det allt­så in­te att bli.

Se­dan den 19 mars är bå­de En­kö­pings mu­se­um, och tu­rist­by­rån som drivs i sam­ma lo­ka­ler, stängt för be­sö­ka­re.

 ?? FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG ?? ÖP­PET BLIR STÄNGT.
Kon­strun­dan Vår konst ställs in.
FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG ÖP­PET BLIR STÄNGT. Kon­strun­dan Vår konst ställs in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden