Mitt i Enköping

KORTISAR

- Enköping

Ut­del­ning­en på­ver­kas Vår dis­tri­bu­tion till tid­nings­ställ ut­an­för af­fä­rer för­änd­ras, i al­la fall un­der en tid, tid­ning­ar­na kom­mer in­te att kun­na fin­nas över­allt.

– Då många hos vår sam­ar­bets­part­ner Lions är äld­re har vi full för­stå­el­se för att de in­te kan skö­ta dis­tri­bu­tio­nen i dag, sä­ger af­färs­om­rå­des­chef Ove Ric­kards­son. Ut­del­ning­en i brev­lå­dor på­ver­kas in­te.

● Den sto­ra bil­den: Enköping Di­rekt är en av 38 tid­ning­ar­na i kon­cer­nen Di­rekt­press. När för­ut­sätt­ning­ar­na nu änd­rats ar­be­tar vi lo­kalt med att fin­na bäs­ta vägar­na till att gö­ra en så bra tid­ning som möj­ligt. Men för­ut­sätt­ning­ar­na är be­ro­en­de av be­slut på en hög­re ni­vå. Läs vad kon­cer­nens vice VD Pa­trik Vin­cent och kon­cern-chefre­dak­tör Jo­a­kim Frans­son skri­ver på si­dan 16 i tid­ning­en.

● Nä­rings­livs­bi­la­ga

Vi ger ut fy­ra nä­rings­livs­bi­la­gor om året. Det kan tyc­kas va­ra en kons­tig tid att be­rät­ta om fö­re­tag och fö­re­ta­gan­de när allt är så an­norlun­da un­der en pe­ri­od. Vi tän­ker tvärtom. Nu, om nå­gon­sin, är det vik­tigt att vi­sa att var­da­gen än­då finns där, väl­digt myc­ket fort­sät­ter som van­ligt. Näs­ta bi­la­ga kom­mer där­för om ett par vec­kor.

● Minns Chur­chill

Ef­ter se­gern i sla­get vid El-Ala­me­in 1942 sa han ”Det här är in­te slu­tet (på kri­get), det är in­te ens bör­jan på slu­tet, men kanske är det slu­tet på bör­jan”.

Vi kan väl gis­sa att det är där nå­gon­stans vi är nu?

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden