Mitt i Enköping

HETT & KALLT

-

Bra för­slag

Sub­ven­tio­ne­rad mat för av­hämt­ning på lo­ka­la re­stau­rang­er för gym­na­si­e­e­le­ver har ge­nom­förts i fle­ra kom­mu­ner.

Rätt tänkt, där.

Det van­li­ga li­vet

He­ja var­da­gen! He­ja den som – in­om giv­na ra­mar – ser till att så myc­ket som möj­ligt rul­lar på som van­ligt. Ka­ran­tän? Ja, vis­sa ska iso­le­ra sig. Men in­te al­la.

Li­ve­sän­da be­grav­ning­ar

Idén är det ing­et fel på, men det är så oer­hört tra­giskt att den skul­le be­hö­vas.

Att in­te kun­na ta far­väl av si­na när­mas­te på grund av ett vi­rus... sorg­ligt.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden