Mitt i Enköping

Bil­brän­der kan va­ra be­drä­ge­ri

- Crime

FÖRSÄKRING­SFUSK. I år kom­mer det att läg­gas ex­tra re­sur­ser på att un­der­sö­ka om bil­brän­der kan va­ra an­lag­da, i syf­te att få ut peng­ar på för­säk­ring­en. Det är för­säk­rings­bo­la­gens bransch­or­ga­ni­sa­tion Larm­tjänst som le­der gransk­ning­en. Sist de gjor­de en lik­nan­de ut­red­ning var 2017.

Då tit­ta­de man när­ma­re på 469 bil­brän­der och det vi­sa­de sig att 52 pro­cent av dem be­döm­des va­ra för­sök till för­säk­rings­be­drä­ge­ri, där bi­len tänts på med flit i av­sikt att få ut peng­ar på för­säk­ring­en.

– Ge­nom för­dju­pa­de ut­red­ning­ar av bil­brän­der vill vi för­svå­ra för dem som pla­ne­rar att an­vän­da den­na me­tod för att be­gå för­säk­rings­be­drä­ge­ri­er. På så sätt hop­pas bran­schen kun­na bi­dra till att öka trygg­he­ten i sam­häl­let och mins­ka be­last­ning­en på po­lis och rädd­nings­tjänst, sä­ger Mats Gal­ve­ni­us, vd för Larm­tjänst.

 ??  ?? AN­LAGD? Ex­tra kraft kom­mer ut­re­da det­ta.
AN­LAGD? Ex­tra kraft kom­mer ut­re­da det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden