Mitt i Enköping

Nystart krä­ver lo­kalt kris­pa­ket av sty­ret i Enköping

- An­ders Wik­man, Tui­ja Rönn­back, Ing­var Mag­nus­son Re­pre­sen­tan­ter i Kom­mun­sty­rel­sen för Nystart Enköping Enköping · Sweden · Ulrika

Co­ro­na-ut­brot­tet stäl­ler Enköping, Sve­ri­ge och värl­den in­för ut­ma­ning­ar som vi än­nu in­te sett he­la vid­den av. Låt oss re­dan nu upp­märk­sam­ma och ut­tryc­ka vår sto­ra tack­sam­het för al­la an­sträng­ning­ar som vår kom­muns fan­tas­tis­ka per­so­nal gör i des­sa ti­der, in­te minst in­om om­sor­gen av vå­ra äld­re och hjälp­be­hö­van­de.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att vi li­ka snabbt och kraft­fullt vid­tar åt­gär­der som be­grän­sar kri­sens sto­ra eko­no­mis­ka ef­fek­ter på vårt lo­ka­la sam­häl­le. Nystart Enköping vill där­för att vår kom­mun sna­rast sjö­sät­ter ett lo­kalt stöd­pa­ket för vå­ra lo­ka­la fö­re­tag, för­e­ning­ar och or­ga­ni­sa­tio­ner. Vi vill in­te att de och de­ras an­ställ­da drab­bas mer än nöd­vän­digt.

Många and­ra kom­mu­ner i Sve­ri­ge är snab­ba­re på bol­len. Mat köps in från lo­ka­la re­stau­rang­er till om­sorgs­verk­sam­he­ten, bröd till bo­en­den kom­mer från lo­ka­la ba­ge­ri­er och café­er, ute­ser­ve­ring­ar tillåts öpp­na ti­di­ga­re, till­syns­av­gif­ter och and­ra av­gif­ter tas till­fäl­ligt bort och hy­ror­na i kom­mu­nens lo­ka­ler sätts ned för för­e­ning­ar och and­ra.

Bi­dra­gen till för­e­nings­li­vet be­ta­las ut snab­ba­re. För­e­ning­ar och lo­ka­la små­fö­re­tag får an­stånd med fak­tu­ror som kom­mu­nen rå­der över. Och kom­mu­nen är snab­ba­re med att be­ta­la fak­tu­ror från lo­ka­la fö­re­tag. Ex­emp­len runt om i Sve­ri­ge är många.

På se­na­re tid har vårt lo­ka­la sty­res pas­si­vi­tet dis­ku­te­rats på in­sän­dar­si­dor­na. I des­sa kris­ti­der be­hö­ver vi hål­la ihop. Nystart kom­mer att stöd­ja go­da för­slag för he­la vår kom­muns bäs­ta. Gär­na li­te ”ut­an­för box­en”.

Att den po­li­tis­ka led­ning­en med Ing­var Smed­lund (M) och Ul­ri­ka Orn­brant (C) i spet­sen in­te läm­nat nå­gon som helst in­for­ma­tion på en hel vec­ka, ex­em­pel­vis till oss i kom­mun­sty­rel­sen, om hur de age­rar och tän­ker är oro­väc­kan­de. En vec­ka är lång tid i des­sa kris­ti­der.

I de ut­ma­ning­ar vi står in­för är det ex­tra vik­tigt att in­te ba­ra tjäns­te­män­nen styr. Vi för­vän­tar oss att den po­li­tis­ka led­ning­en även i Enköping åt­minsto­ne nu vi­sar hand­lings­kraft och fö­re­slår kraft­ful­la åt­gär­der som snabbt kan ge­nom­fö­ras.

Nystart Enköping är be­rett att stöd­ja er!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden