Mitt i Enköping

Träff­sä­ker ut­ställ­ning Ös­terun­da­går­den i

STAN­NA TILL. En sa­tirut-ställ­ning blir re­busstopp i Ös­terun­da i hel­gen.

- Text & fo­to: Fred­rik Gustafs­son Benny Andersson · Swedish Television · Bert Karlsson

Eve­ne­mangska­len­dern i den ny­må­la­de Ös­terun­da­går­den har i vec­kan va­rit späc­kad när vand­rings­ut­ställ­ning­en Väs­sa pen­nan har va­rit på be­sök. Ut­ställ­ning­en grun­dar sig på verk av sa­tir­teck­nar­na EWK (Ewert Karls­son), Max Gustaf­son, Sa­ra Granér, Magnus Bard och Mar­ja Ny­berg.

– Re­bus­run­dan ar­ran­ge­ras av Fjärd­hund­ra­land i hel­gen som vi är med på. Och i sam­band med den vil­le vi er­bju­da nå­got mer för be­sö­kar­na ut­ö­ver par­ke­ring to­a­lett och fi­ka, sä­ger Karl Andersson, från för­e­ning­en Ös­terun­da­går­den.

– Det blev väl­digt lyc­kat i sön­dags när den förs­ta Re­bus­run­dan

Det kom all­de­les la­gom med be­sö­ka­re un­der den förs­ta Re­bus­run­dan.

ar­ran­ge­ra­des. Det kom all­de­les la­gom med be­sö­ka­re, sä­ger He­le­na El­vi­dot­ter Forslund på Pad­de­bo kul­tur­för­e­ning som ock­så står ba­kom eve­ne­mang­et.

I ons­dags höll Mar­ja Ny­berg, som till var­dags ar­be­tar som il­lust­ra­tör och ma­nus­för­fat­ta­re, ock­så i en works­hop i se­rie- och skämt­teck­ning­ar för ett ti­o­tal 9- till 13-åring­ar. Där­ef­ter höll hon en fö­re­läs­ning om ”En sa­tir­teck­na­res tan­kar”.

Mar­ja Ny­berg var bland an­nat en av för­fat­tar­na till SVT:s jul­ka­len­der 2018. Det var ock­så hon som teck­na­de pap­perska­len­dern sam­ma år.

Fan­ta­si i sko­gen

I om­rå­det, i sam­band med ut­ställ­ning­en går det även att be­sö­ka Fan­ta­sisko­gen, där teck­ning­ar ri­ta­de av Tor­stu­na dag­barn­vår­dar­grupp vi­sas upp.

Väs­sa pen­nan är en ut­ställ­ning från Byg­de­går­dar­nas Riks­för­bund som ar­ran­ge­ras på Ös­terun­da­går­den i sam­ar­be­te med Pad­de­bo kul­tur­för­e­ning, Stu­di­e­för­bun­det Vux­en­sko­lan Uppsa­la län, Fjärd­hund­ra­land eko­no­misk för­e­ning med stöd från Uppsa­la läns byg­de­gårds­di­strikt och En­kö­pings kom­mun.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden