Mitt i Enköping

UL-kort krävs på al­la skol­skjutstu­rer

- Fred­rik Gustafs­son 070-418 56 44 fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se

Nu är skol­skjutstu­rer­na kla­ra in­för ter­minstar­ten. En ny­het är att det kom­mer att krä­vas UL­kort på samt­li­ga tu­rer.

Skol­star­ten för läså­ret 2020/2021 står för dör­ren. I vec­kan blev de nya skol­skjutstu­rer­na kla­ra.

En ny­het för året är att al­la vård­nads­ha­va­re har va­rit tvung­na att an­sö­ka om skol­skjuts ge­nom kom­mu­nen.

Ti­di­ga­re har al­la au­to­ma­tiskt be­vil­jats skjuts och bus­skort skic­ka­des ut även till fa­mil­jer som in­te tänkt nytt­ja dem.

Körs av UL

Al­la skol­bus­sar även Berg­kva­ra­bus­sar­na körs nu i UL:s re­gi (Re­gi­on Uppsa­la).

Al­la ele­ver som be­vil­jats skol­skjuts får där­med ett UL-skol­bus­skort hemskic­kat ge­nom post. Och UL­skol­bus­skor­tet mås­te all­tid kun­na vi­sas upp på bus­sar­na, även Berg­kva­ra­bus­sar­na. Berg­kva­ra­bus­sar­na kom­mer dock in­te att ha nå­gon ma­skin för att blip­pa kor­tet. Kor­ten be­hövs om det skul­le dy­ka upp en kon­trol­lant från UL.

Log­ga in för ti­der

Vård­nads­ha­va­re kan log­ga in på kom­mu­nens hem­si­da för att se vil­ka ti­der det är som gäl­ler för Berg­kva­ra­busstu­rer­na.

För barn och ung­do­mar som re­ser med UL:s lin­je­bus­sar 220, 221, 224, 226 samt 876 finns tu­rer­na istäl­let på UL:s hem­si­da.

Sista an­sök­nings­da­tum var den 31 maj. Men för de som mis­sa­de da­tu­met kom­mer an­sök­ning­ar­na att gås ige­nom lö­pan­de un­der höst­ter­mi­nen.

 ??  ?? Berg­kva­ra­buss.
Berg­kva­ra­buss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden