Mitt i Enköping

Nevs skju­ter upp bil­byg­ge

- Business · Cars · National Electric Vehicle Sweden · Trollhättan

I april i år be­rät­ta­de Nevs att de fått upp­dra­get att byg­ga upp­starts­fö­re­ta­get Sono Motors förs­ta bil, el­driv­na Sion med sol­pa­ne­ler, 25 mils räck­vidd och god­känd för 750 ki­los släp­drag­ning.

Ton­gång­ar­na i Troll­hät­tan var gla­da, ef­tersom det in­ne­bar ny­re­kry­te­ring­ar och att Saabs gam­la bil­fa­brik skul­le dras igång på hög­varv. Det var tänkt att förs­ta bi­len skul­le rul­la av pro­duk­tions­ban­det un­der and­ra hal­van av 2020 och må­let var att byg­ga 200 bi­lar per dag.

Men nu skri­ver Sono Motors på sin hem­si­da att pro­duk­tio­nen skjuts upp till sep­tem­ber 2021. Or­sa­ken är att de in­te dra­git jämnt med in­ve­ste­ra­re och istäl­let valt att be all­män­he­ten om hjälp via så kal­lad crowd­fun­ding.

Nevs pla­ne­rar att star­ta se­rie­pro­duk­tion av si­na eg­na el­bi­lar i Troll­hät­tan nå­gon gång un­der 2022.

 ??  ?? NEVS. Fa­bri­ken är fort­fa­ran­de tom i Troll­hät­tan.
NEVS. Fa­bri­ken är fort­fa­ran­de tom i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden