Mitt i Enköping

Kra­ven på plog­bi­lar­na – om snön kom­mer

-

Tra­fik­ver­ket har hö­ga krav på ent­re­pre­nö­rer­na för de mest tra­fi­ke­ra­de vägar­na. Så snart det är 1 cen­ti­me­ter snö, det vill sä­ga i stort sett ett på­bör­jat snö­fall, så ska al­la kör­fält på de stör­re le­der­na va­ra plo­ga­de in­om två tim­mar.

Dess­utom halk­be­käm­pas sträc­kor­na med nor­mal med salt.

På vägar med mind­re tra­fik är kra­ven läg­re, där får det lig­ga kvar ett par cen­ti­me­ter snö på vägen ef­ter av­slu­tat snö­fall. Om det in­te snö­ar väl­digt myc­ket är vägar­na nor­malt fär­dig­plo­ga­de fem till sex tim­mar ef­ter att det har slu­tat snöa, skri­ver Tra­fik­ver­ket.

Det finns även un­dan­tag vid ex­tre­ma vä­der­leks­för­hål­lan­den, vil­ket in­ne­bär att en­t­re­pre­nö­ren har svårt att upp­fyl­la kra­ven.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? ALERTA. Snöröj­ning­en har hår­da krav.
FO­TO: MOSTPHOTOS ALERTA. Snöröj­ning­en har hår­da krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden