Mitt i Enköping

Myc­ket att för­bätt­ra för be­hö­van­de

- Health · Pharmaceutical Industry · Medicine · Industries

Jag har fun­de­rat ett tag hur de oli­ka apo­te­ken job­bar och var­för det in­te finns nå­gon in­for­ma­tion om hur ste­gen fun­ge­rar.

Se­dan att man in­te be­rät­tar var man är på ste­gen och vil­ka me­di­ci­ner som är med el­ler in­te och man får in­te ut lis­tor ut­an som kund mås­te du frå­ga he­la ti­den.

Och var­för vi­sas in­te på dis­play­en hur man slår in va­ror­na, det är svårt att se hur myc­ket det kos­tar.

Jag har und­rat var­för man gör på det­ta vis för al­la apo­tek job­bar an­norlun­da och vis­sa apo­tek kan in­te skic­ka hem va­ror­na om det är slut.

Se­dan att i rå­dan­de si­tu­a­tion in­te sän­da hem me­di­ci­ner­na till dem som lig­ger i risk­grup­per­na – jag frå­ga­de och fick jag till svar att det skul­le ald­rig ske. Jag und­rar verk­li­gen var­för in­te.

Var­för mås­te man till lä­ka­re för att för­nya me­di­ci­ner­na? Det kan gå au­to­ma­tiskt så slip­per pa­ti­en­ter be­ge sig till sjuk­vår­den.

Li­ka­dant med mat­af­fä­rer, var­för kan man in­te skic­ka hem va­ror­na för risk­grup­per­na. Det skul­le va­ra bra om af­fä­rer­na ha­de den möj­lig­he­ten. De skul­le verk­li­gen kun­nat hjäl­pa de som verk­li­gen be­hövts i rå­dan­de si­tu­a­tion.

Det be­hövs bli bätt­re på att in­for­me­ras för al­la har in­te da­ta och kan gö­ra al­la ären­den på det vi­set.

Är trött på den tek­nis­ka ut­veck­ling­en så du får det sto­ra an­sva­ret själv!

Det ty­pis­ka GDS-sam­häl­let ”gör det själv sam­häl­let” men kost­na­der­na får du stå för själv!

Bak­åt­strä­va­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden