Mitt i Enköping

M: S val­de mak­ten fram­för en stram in­vand­rings­po­li­tik

- Moderate Party · Social Democratic Party of Switzerland · Swedish Social Democratic Party · Sweden · Dagens Nyheter · Marta

Mi­gra­tions­ut­red­ning­en har på­gått i snart ett år. Mo­de­ra­ter­na har ar­be­tat ak­tivt och kon­struk­tivt för en po­li­tik som re­spek­te­rar den tyd­li­ga ma­jo­ri­tet som finns i riks­da­gen och i opi­ni­o­nen för en mins­kad in­vand­ring och en stram, mål­styrd och för­ut­säg­bar in­vand­rings­po­li­tik. Men när av­gö­ran­dets stund var in­ne, vek So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (S) ner sig för Mil­jö­par­ti­ets (Mp) ohåll­ba­ra och ore­a­lis­tis­ka in­vand­rings­po­li­tik.

Det är ohåll­bart att Sve­ri­ge tar emot över 20 000 asyl­sö­kan­den var­je år – tre gång­er fler än vå­ra nor­dis­ka grann­län­der till­sam­mans. Det var in­te så länge se­dan S höll med om det. År 2018 gick So­ci­al­de­mo­kra­ter­na till val på att mins­ka asy­lin­vand­ring­en.

Så sent som i ja­nu­a­ri i år sa­de Ste­fan Löfven till DN: ”Vi ska vi­sa att an­ta­let asyl­sö­kan­de blir fär­re – re­jält många fär­re”. Men när S klev in i för­hand­ling­ar­nas slut­ske­de, ha­de de med sig ett bud på ett rikt­mär­ke där dagens ohåll­ba­ra in­vand­ringsni­vå­er lig­ger kvar. Om man in­te ens har am­bi­tio­nen att mins­ka in­vand­ring­en – då sak­nas för­ut­sätt­ning­ar­na för en upp­gö­rel­se med Mo­de­ra­ter­na.

I stäl­let för en in­vand­ring som be­ak­tar Sve­ri­ges be­grän­sa­de mot­tag­nings­ka­pa­ci­tet och in­teg­ra­tions­för­må­ga, får nu Mp:s na­i­va och ohåll­ba­ra in­vand­rings­po­li­tik sty­ra. I stäl­let för åtstram­ning­ar blir det lätt­na­der.

För­u­tom al­la väl­ja­re som rös­ta­de för nå­got an­nat, är för­lo­rar­na på den grö­na in­vand­rings­po­li­ti­ken al­la de som har kom­mit till Sve­ri­ge för att stan­na, men som har fast­nat i ett bru­talt ut­an­för­skap. En ma­jo­ri­tet av de som kom till Sve­ri­ge mel­lan 1990 och 2016 är i dag in­te själv­för­sör­jan­de. Var fem­te utri­kes född är ar­bets­lös. Bi­drags­be­ro­en­de, trång­bodd­het och hopp­lös­het bre­der ut sig.

I ar­be­tet för en lyc­kad in­teg­ra­tion är det­ta ett för­lo­rat år. Mo­de­ra­ter­na kom­mer fort­sät­ta job­ba hårt för att 2020-ta­let in­te ska bli ett nytt de­cen­ni­um av ohåll­bar in­vand­ring och miss­lyc­kad in­teg­ra­tion. Ty­värr val­de S mak­ten och Mp fö­re Sve­ri­ges bäs­ta.

Ma­ria Mal­mer Ste­ner­gard (M) Mi­gra­tions­po­li­tisk ta­les­per­son och Mar­ta Ob­mins­ka (M) riks­dags­le­da­mot för Uppsa­la län

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? RE­SUL­TA­TET. För­lo­rar­na på den grö­na in­vand­rings­po­li­ti­ken är al­la de som har kom­mit till Sve­ri­ge för att stan­na, men som har fast­nat i ett bru­talt ut­an­för­skap.
FO­TO: MOSTPHOTOS RE­SUL­TA­TET. För­lo­rar­na på den grö­na in­vand­rings­po­li­ti­ken är al­la de som har kom­mit till Sve­ri­ge för att stan­na, men som har fast­nat i ett bru­talt ut­an­för­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden