Mitt i Enköping

Pa­ti­en­ter be­ru­sa­de sig på hand­sprit och ta­blet­ter.

- Fred­rik Gustafs­son fred­rik.gustafs­son@di­rekt­press.se Health · Medicine

Pa­ti­en­ter på ett LVM­hem i En­kö­ping be­ru­sa­de sig på hand­sprit och lä­ke­me­del i slu­tet av för­ra året. Nu har SIS, Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se ut­rett hän­del­sen.

Det var 01-ti­den nat­ten till den 8 no­vem­ber för­ra året som tre pa­ti­en­ter på ett LVM-hem i En­kö­ping lyc­ka­des ta sig in på sjuk­skö­ters­kor­nas ex­pe­di­tion via två olåsta dör­rar.

På ex­pe­di­tio­nen för­va­ra­des hand­sprit och en do­sett med me­di­ci­ner. Pa­ti­en­ter­na drack hand­spri­ten och sval­de ta­blet­ter­na, vil­ket re­sul­te­ra­de att de blev be­ru­sa­de. Gär­ning­en upp­täck­tes av per­so­nal på hem­met först 45 mi­nu­ter se­na­re.

SIS, Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se har nu ut­rett hän­del­sen och kom­mit fram till att pa­ti­en­ter­na lyc­ka­des ta sig in på ex­pe­di­tio­nen via två dör­rar som i van­li­ga fall bru­kar va­ra, och ska va­ra, låsta den ak­tu­el­la nat­ten in­te var det. För­kla­ring­en till att den ena dör­ren stod upp­ställd var för att per­so­nal snabbare skul­le kun­na ta sig mel­lan av­del­ning­ar­na. Den and­ra dör­ren ha­de nå­gon för­mod­li­gen glömt att lå­sa skri­ver SIS i sin ut­red­ning.

Att en lik­nan­de hän­del­se skul­le upp­re­pas ver­kar fö­ga tro­ligt.

Do­set­ten var fel

An­led­ning­en till att det fanns en do­sett på ex­pe­di­tio­nen var att den natt­per­so­nal som mot­ta­git de­le­ge­ring för lä­ke­me­dels­han­te­ring ha­de upp­täckt ett fel i den iord­ning­ställ­da do­set­ten. Per­so­na­len skul­le föl­jan­de mor­gon på­ta­la det för sjuk­skö­ters­ka.

Pa­ti­en­ter­na blev be­ru­sa­de av hand­spri­ten och ta­blet­ter­na, men kom in­te till ska­da. När hän­del­sen upp­täck­tes höll per­so­nal på hem­met pa­ti­en­ter­na un­der upp­sikt.

I SIS be­döm­ning och be­slut ef­ter hän­del­sen står det att lä­sa:

”Up­pen­bart var det fle­ra bris­ter som till­sam­mans gjor­de det in­träf­fa­de möj­ligt. Pa­ti­en­ter­na kom in­te till ska­da. Att samt­li­ga des­sa bris­ter skul­le sam­man­fal­la igen så att en lik­nan­de hän­del­se skul­le upp­re­pas ver­kar fö­ga tro­ligt.”

SIS skri­ver ock­så att de för­ut­sät­ter att natt­per­so­na­len in­for­me­rats om att in­te stäl­la upp dör­rar som ska va­ra låsta.

Ären­det är nu av­slu­tat, men SIS stäl­ler sig frå­gan­de till var­för det tog he­la 45 mi­nu­ter in­nan hän­del­sen upp­täck­tes av per­so­nal. En­ligt myn­dig­he­ten har LVM­hem­met in­te kun­nat gett nå­got bra svar på det.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? UTREDER. Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se SIS har ut­rett en hän­del­se som äg­de rum på ett LVM-hem i En­kö­ping för­ra året.
FO­TO: MOSTPHOTOS UTREDER. Sta­tens in­sti­tu­tions­sty­rel­se SIS har ut­rett en hän­del­se som äg­de rum på ett LVM-hem i En­kö­ping för­ra året.
 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? MISSBRUK. LVM-hem vår­dar per­so­ner med miss­bruks­pro­blem.
FO­TO: MOSTPHOTOS MISSBRUK. LVM-hem vår­dar per­so­ner med miss­bruks­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden