Mitt i Enköping

”Det är jät­teskönt att va­ra igång igen”

Ef­ter ett ofri­vil­ligt up­pe­håll på nä­ra sex må­na­der är PRO:s trä­nings­dan­sa­re igång igen.

- Text och fo­to: Fred­rik Gustafs­son Li Yuanchao

Pen­sio­närs­or­ga­ni­sa­tio­nen PRO har i sak­ta mak bör­jat star­ta igång si­na ak­ti­vi­te­ter i En­kö­ping igen ef­ter att co­ro­na­pan­de­min bröt ut i vå­ras. Men de har först an­pas­sats ef­ter rå­dan­de re­strik­tio­ner.

I mån­dags sam­la­des ett drygt 20-tal se­ni­o­rer på Mo­torgår­dens dans­ba­na för att trä­na dans ihop till roc­ka­bil­ly- och la­ti­no­to­ner, un­der led­ning av Li West­man.

– Det känns jät­teskönt att va­ra igång igen. Det var det många som sa un­der pas­set ock­så, att det var skönt att rö­ra på sig igen, sä­ger Li West­man och tilläg­ger:

– När jag gör ko­re­o­gra­fin tän­ker jag på att vi är li­te äld­re, så att det ska pas­sa vå­ra höf­ter och knän. Men vi har bra fart än­då. Del­ta­gar­na är jät­te­duk­ti­ga.

Dans­kur­sen som döpts till ”Dan­sa för li­vet” ar­ran­ge­ras un­der PRO-En­kö­pings flagg har Li haft se­dan sex år till­ba­ka. Var­je vec­ka sam­lar hon to­talt 60 per­so­ner vid två till­fäl­len. Men i mars tving­a­des allt­så grup­pen att till­fäl­ligt ta en pa­us. Fram till all­de­les ny­li­gen när an­sva­ri­ga för Mo­torgår­den gick med på att lå­na ut sin dans­ba­na till Li och hen­nes dans­klas­ser.

– De var jät­te­po­si­ti­va när jag frå­ga­de. För oss är lo­ka­len per­fekt. Vi är ut­om­hus, men sam­ti­digt kan vi va­ra un­der tak, så det gör ing­et om det reg­nar. Så länge det in­te blir allt för kallt kom­mer vi att kun­na va­ra där, sä­ger hon.

Li har dock in­te le­gat på soff­loc­ket un­der up­pe­hål­let. Ett par gång­er i vec­kan hon va­rit i Ena Bugg & Swings lo­ka­ler i My­ran­om­rå­det och trä­nat dans.

– Jag själv och två and­ra har gått ner till Ena Bugg & Swing har trä­nat ett par gång­er i vec­kan för att hål­la det igång, sä­ger hon.

Det är ock­så i dansklub­bens lo­ka­ler som dans­kur­sen har hål­lits fram till och med av­brot­tet i mars. En lo­kal Li hop­pas att kom­ma till­ba­ka till, med si­na två dans­klas­ser, när pan­de­min är över.

Ko­re­o­gra­fin ska pas­sa vå­ra höf­ter och knän.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden