Mitt i Enköping

Tra­fik­si­tu­a­tion oro­ar rek­to­rer

Fler bi­lar och säm­re sä­ker­het kring lan­dets grund­sko­lor: ”Lång väg kvar”

- Family · Parenting · Babies · Kids · Irene

 Allt fler för­äld­rar skjut­sar si­na barn med bil och för­äld­rar­nas at­ti­ty­der till tra­fik­reg­ler­na har för­säm­rats. En ma­jo­ri­tet av rek­to­rer­na an­ser att tra­fik­sä­ker­he­ten är ett pro­blem och li­ka många är oro­li­ga för all­var­li­ga in­ci­den­ter.

Se­dan 2006 har För­säk­rings­bo­la­get If ge­nom­fört en un­der­sök­ning om tra­fik­mil­jön runt Sve­ri­ges grund­sko­lor.

Årets re­sul­tat vi­sar att ut­veck­ling­en går åt fel håll. Säm­re tra­fikvett bland för­äld­rar­na, många tra­fi­kin­ci­den­ter och fler bi­lar kring sko­lor­na gör att en ma­jo­ri­tet av rek­to­rer­na ser tra­fik­sä­ker­he­ten som ett pro­blem.

Sex av tio är oro­li­ga för att nå­got all­var­ligt ska in­träf­fa och för­äld­rar som skjut­sar si­na barn i bil an­ses ut­gö­ra den störs­ta tra­fik­fa­ran.

4 av 10 har en sä­ker väg

I år har If ock­så kom­plet­te­rat un­der­sök­ning­en med frågor till för­äld­rar, som be­kräf­tar rek­to­rer­nas bild. Av 878 till­frå­ga­de för­äld­rar sva­ra­de näs­tan fy­ra av tio att de in­te an­ser si­na barn ha till­räck­ligt sä­ker väg till sko­lan för att lå­ta dem gå dit själ­va. Av des­sa pe­ka­de i sin tur fy­ra av tio ut and­ra bil­kö­ran­de för­äld­rar som den värs­ta ris­ken mot bar­nens sä­ker­het.

– År ef­ter år be­to­nar vi vik­ten av att för­bätt­ra tra­fik­mil­jön kring sko­lor­na så att bar­nen kan kän­na sig tryg­ga, men up­pen­bar­li­gen har vi fort­fa­ran­de lång väg kvar in­nan pro­ble­met är löst. För­äld­rar­nas svar gör ock­så ris­ken för en ond spi­ral up­pen­bar – att man skjut­sar si­na barn just för att man oro­ar sig för tra­fik­si­tu­a­tio­nen, kom­men­te­rar Ire­ne Isaks­son-Hell­man, tra­fik­sä­ker­hets­fors­ka­re på If.

”Lö­ser in­te grund­pro­ble­met”

En­ligt rek­to­rer­na är ett stort pro­blem att så många bi­lar be­fin­ner sig runt sko­lan vid vis­sa ti­der på da­gen.

Ett för­slag skul­le va­ra att sko­lor in­för ut­sprid­da ti­der på sche­mat så att in­te bi­lar­na sam­las på sam­ma plats vid sam­ma tid.

– Men det lö­ser in­te grund­pro­ble­met. Först och främst bör vi säk­ra mil­jön runt sko­lor­na upp­munt­ra bar­nen att rö­ra sig själ­va mer för att bry­ta tren­den, sä­ger Ire­ne Isaks­sonHell­man.

Årets un­der­sök­ning vi­sar även

Först bör vi säk­ra mil­jön runt sko­lor­na upp­munt­ra bar­nen att rö­ra sig själ­va mer för att bry­ta tren­den.

att rek­to­rer­na in­te upp­le­ver att de­ras kom­mu­ner gör till­räck­ligt för att ska­pa en trygg tra­fik­mil­jö för bar­nen runt sko­lor­na.

Även många av för­äld­rar­na i Ifs un­der­sök­ning hål­ler med den i åsik­ten.

Ge­men­sam kraf­tan­stränging

– Det är gi­vet­vis in­te ba­ra för­äld­rar­nas an­svar att sä­ker­stäl­la en trygg tra­fik­mil­jö för bar­nen. En ge­men­sam kraf­tan­sträng­ning mås­te till för att vi ska vän­da tren­den – sko­lor, för­äld­rar och kom­mu­ner mås­te hjäl­pas åt, me­nar Ire­ne Isaks­son-Hell­man.

Rek­tors­un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des un­der april-maj i år och 2120 rek­to­rer be­sva­ra­de årets en­kät som gjor­des via e-post.

 ?? FO­TO: EL­LEN RELANDER ?? ORO­LIG SI­TU­A­TION. En­ligt un­der­sök­ning­en an­ser över hälf­ten av lan­dets grund­sko­le­rek­to­rer att tra­fik­sä­ker­he­ten är ett pro­blem och än fler, 60 pro­cent, är oro­li­ga för att nå­got all­var­ligt ska in­träf­fa. An­led­ning­en? Allt fler för­äld­rar skjut­sar si­na barn med bil.
FO­TO: EL­LEN RELANDER ORO­LIG SI­TU­A­TION. En­ligt un­der­sök­ning­en an­ser över hälf­ten av lan­dets grund­sko­le­rek­to­rer att tra­fik­sä­ker­he­ten är ett pro­blem och än fler, 60 pro­cent, är oro­li­ga för att nå­got all­var­ligt ska in­träf­fa. An­led­ning­en? Allt fler för­äld­rar skjut­sar si­na barn med bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden