Mitt i Enköping

Allt fler kör på vin­ter­däck på som­ma­ren

- Sweden · Gothenburg

Som­mar­däck är op­ti­me­ra­de för att fun­ge­ra på var­ma som­marvä­gar. Trots det­ta väl­jer allt fler i söd­ra Sve­ri­ge att kö­ra på dubb­fria vin­ter­däck un­der he­la året.

– Re­sul­tat från årets däck­raz­zi­or stär­ker bil­den att det finns en kopp­ling mel­lan hur stor an­del som kör på dubb­fria vin­ter­däck på vin­tern och hur många som kör på vin­ter­däck även på som­ma­ren, sä­ger Fred­rik Ar­de­fors, Däck­bran­schen Sve­ri­ge.

I Gö­te­borg ha­de var sjun­de bil vin­ter­däck på som­ma­ren vid årets Däck­raz­zia, vil­ket är den högst upp­mät­ta an­de­len där hit­tills.

Det är en ök­ning med fem pro­cen­ten­he­ter un­der en femårs­pe­ri­od, från cir­ka tio pro­cent 2015 till cir­ka 15 pro­cent 2019.

 ?? FO­TO: NOKIAN ?? VIN­TER­DÄCK. Även på som­ma­ren.
FO­TO: NOKIAN VIN­TER­DÄCK. Även på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden