Mitt i Enköping

Re­sul­ta­tet från un­der­sök­ning­en

- KÄLLA: IF Parenting · Family

● 56 pro­cent an­ser att tra­fik­sä­ker­he­ten är ett pro­blem.

● 26 pro­cent har va­rit med om en tra­fi­kin­ci­dent el­ler olyc­ka vid sin sko­la.

● 60 pro­cent är oro­li­ga för att nå­got all­var­ligt ska in­träf­fa.

● 44 pro­cent an­ser att för­äld­rar som läm­nar i bil är den störs­ta tra­fikris­ken på sko­lan. ● 38 pro­cent tyc­ker att kom­mu­nen gör till­räck­ligt för att ska­pa en sä­ker tra­fik­mil­jö ut­an­för sko­lan. ● 33 pro­cent an­ser att för­äld­rar­nas höga has­tig­he­ter nä­ra sko­lan är ett pro­blem. ● 72 pro­cent an­ser att för många for­don vid sam­ma tid är ett pro­blem när för­äld­rar skjut­sar i bil.

● 39 pro­cent upp­le­ver pro­blem med för­äld­rar som läm­nar si­na barn på tra­fik­far­li­ga plat­ser.

● 27 pro­cent ser för­äld­rar som pra­tar i mo­bil­te­le­fon när dem läm­nar och häm­tar si­na barn med bil.

● 39 pro­cent be­dö­mer att det är mer bil­tra­fik kring sko­lan i dag jäm­fört med för tre år se­dan.

● 38 pro­cent be­dö­mer att det är van­li­ga­re i dag än för tre år se­dan att för­äld­rar skjut­sar si­na barn i bil till sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden