Mitt i Enköping

Ing­en vill hjäl­pa dem som mest be­hö­ver det

- Soff­lig­ga­re och kom­mer in­te ge min röst till nå­gon! Emmett Till

För ett tag se­dan sa en väns­ter­par­tist att man kän­de till hur då­ligt ställt de sämst ställ­da ha­de det med al­la kost­na­der, men det blir in­te nå­gon för­bätt­ring för de­ras si­tu­a­tion.

Nu bör­jas det igen. De som skall sö­ka färd­tjänst – skall de be­sö­ka sjuk­vår­den och be­ta­la för att få in­ty­get ut­skri­vet då har det be­slu­tats att det skall va­ra en kost­nad på 406 kr, se­dan kos­tar själ­va be­sö­ket 200 kr.

Se­dan om man be­hö­ver ta sjuk­re­sor dit så kos­tar det 250 kr så he­la kost­na­den för att sö­ka färd­tjänst blir to­talt 806 kr och du kanske har en pen­sion på ca 10.000 kro­nor.

Ni som sit­ter och be­stäm­mer – hur har ni tänkt att de sämst ställ­da skall ha råd. Är så trött på al­la orätt­vi­sor.

Se­dan ökar man kost­na­den för fot­vård till 260 och mås­te man åka dit blir kost­na­den över 500 kr. Då und­rar jag verk­li­gen om Ni som är be­sluts­fat­ta­re för­står in­ne­bör­den av att män­ni­skor som be­hö­ver hjälp in­te har råd.

Men nu mås­te skat­ten bort för de som har sämst ställt i sam­häl­let för de skall kun­na ha råd att le­va och ha tak över hu­vu­det och för­hopp­nings­vis kun­na få mat och me­di­cin.

Är så trött på des­sa orätt­vi­sor som finns i sam­häl­let så man und­rar hur det skall bli.

Till näs­ta val så kom­mer jag in­te rös­ta för det finns ing­et par­ti som bryr sig om de svaga i sam­häl­let. Så jag kom­mer att bli soff­lig­ga­re.

För ni för in­te min ta­lan och då skall jag in­te hel­ler rös­ta på Er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden