Mitt i Enköping

En­kä­ten vi­sar – bi­lar­nas pek­skär­mar dis­tra­he­rar fö­ra­re.

Re­kom­men­da­tio­nen: ”Stan­na bi­len för att an­vän­da pek­skär­men”

- Cars · American Automobile Association · The Automobile Association · Swedish National Road and Transport Research Institute · Emmett Till · European Union · Vianor · Sweden

 En ny en­kät från däck­till­ver­ka­ren No­ki­an Ty­res vi­sar att bi­lis­ter upp­le­ver an­vänd­ning­en av pek­skär­men och mo­bi­len un­der kör­ning­en som en trafikfara. 36 pro­cent ser mo­bi­lan­vänd­ning­en som en av de störs­ta ris­ker­na me­dan 24 pro­cent an­ser att an­vänd­ning­en av na­vi­ga­tions­sy­ste­met un­der färd är tra­fik­far­ligt.

Allt fler funk­tio­ner i mo­der­na bi­lar styrs via en pek­skärm istäl­let för att tryc­ka el­ler vri­da på fy­sis­ka knap­par. Of­ta mås­te man blädd­ra i oli­ka me­ny­er och un­der­me­ny­er in­nan man hit­tar rätt funk­tion.

Det tar tid och fö­ra­rens upp­märk­sam­het flyt­tas från kör­ning­en till skär­men. En an­nan sak som dis­tra­he­rar är an­vänd­ning­en av mo­bil­te­le­fo­nen un­der kör­ning­en vil­ket fort­fa­ran­de är van­ligt, även om det är för­bju­det.

Se­dan 1 feb­ru­a­ri 2018 får man in­te an­vän­da mo­bi­len och hål­la den i han­den un­der kör­ning­en. Än­då är det fort­fa­ran­de myc­ket van­ligt. Un­der 2019 fick 8 500 bi­lis­ter bö­ter på 1 500 kro­nor för mo­bi­lan­vänd­ning un­der kör­ning.

Krä­ver upp­märk­sam­het

Tren­den att allt fler av bi­lens funk­tio­ner ska sty­ras via pek­skär­men fort­sät­ter och det finns bil­mo­del­ler där pre­cis allt, från att öpp­na handsk­fac­ket till att sät­ta på vindru­te­tor­kar­na sköts via pek­skär­men. Många av sy­ste­men är krång­li­ga och för att till ex­em­pel hit­ta hur man sät­ter på stolsvär­men kan krä­va en hel del fipp­lan­de på me­ny­er och un­der­me­ny­er.

Allt det­ta gör att du som bil­fö­ra­re mås­te flyt­ta blic­ken och upp­märk­sam­he­ten från vägen till skär­men. Om du sam­ti­digt kör i 90 km/h så för­flyt­tas din bil 25 me­ter för var­je se­kund. I tät tra­fik hin­ner det ske myc­ket un­der ett par se­kun­der.

Stu­di­er som ame­ri­kans­ka AAA (Ame­ri­can Au­to­mo­bi­le As­so­ci­a­tion) har gjort vi­sar att fö­ra­ren kan mis­sa stopp­sig­na­ler, gå­en­de el­ler and­ra for­don när hjär­nan är upp­ta­gen med mo­bi­len el­ler skär­men.

Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut (VTI) re­kom­men­de­rar att all­tid, när det är möj­ligt, stan­na bi­len för att an­vän­da pek­skär­men.

Till ex­em­pel bör man in­te ma­ta in ny adress i na­vi­ga­torn el­ler le­ta ef­ter mu­siklis­tor sam­ti­digt som man kör.

Bra däck ökar sä­ker­he­ten

Fö­rar­stöd­sy­stem i mo­der­na bi­lar, som till ex­em­pel ad­ap­tiv fart­hål­la­re, kol­li­sions­var­ning och au­to­ma­tiskt broms­sy­stem, hö­jer tra­fik­sä­ker­he­ten och kan va­ra rädd­ning­en i vis­sa far­li­ga si­tu­a­tio­ner som or­sa­kas av fö­ra­rens bris­tan­de upp­märk­sam­het.

Men ing­et av fö­rar­stöd­sy­ste­men fun­ge­rar op­ti­malt ut­an bra däck. Vid en pa­nikin­broms­ning spe­lar däck av hög kva­li­tet en av­gö­ran­de roll.

– Ex­em­pel­vis är skill­na­den på broms­sträc­kan från 80 km/h på vått un­der­lag upp till över 18 me­ter, fy­ra bil­läng­der, mel­lan ett däck i klass A och ett däck i klass F i EU:s däck­märk­ning. Fö­rar­stöd­sy­ste­men kan in­te räd­da en far­lig si­tu­a­tion om in­te bi­len har däck av hög kva­li­tet som ger bra våt­grepp och kor­tast möj­li­ga broms­sträc­ka, sä­ger Emil Sund­holm, Pro­duct Ma­na­ger på No­ki­an Ty­res Sve­ri­ge.

Det ab­so­lut säms­ta va­let är att kö­ra med dubb­fria vin­ter­däck på som­ma­ren.

– Vin­ter­däck har en gum­mib­land­ning som i som­mar­vär­men blir myc­ket mjuk. Även däck­mönst­ret är gjort för vin­ter­bruk och ger då­ligt grepp på som­ma­ren. Spe­ci­ellt på vå­ta vägar blir broms­sträc­kan be­tyd­ligt läng­re än med som­mar­däck, var­nar Emil Sund­holm.

Vin­ter­däck har en gum­mib­land­ning som i som­mar­vär­men blir myc­ket mjuk.

 ?? FO­TO: NO­KI­AN TY­RES ?? KOM­PLI­CE­RAT. 36 pro­cent av bi­lis­ter­na ser mo­bi­lan­vänd­ning­en som en av de störs­ta ris­ker­na för tra­fik­sä­ker­he­ten me­dan 24 pro­cent an­ser att an­vänd­ning­en av na­vi­ga­tions­sy­ste­met un­der färd är tra­fik­far­ligt.
FO­TO: NO­KI­AN TY­RES KOM­PLI­CE­RAT. 36 pro­cent av bi­lis­ter­na ser mo­bi­lan­vänd­ning­en som en av de störs­ta ris­ker­na för tra­fik­sä­ker­he­ten me­dan 24 pro­cent an­ser att an­vänd­ning­en av na­vi­ga­tions­sy­ste­met un­der färd är tra­fik­far­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden