Mitt i Enköping

Ke­rim Mrab­ti flyt­tar till Bel­gi­en

- Sports · Soccer · Kerim Mrabti · Belgium · Mechelen · Gil Birmingham

Den ESK-fost­ra­de fot­bolls­spe­la­ren Ke­rim Mrab­ti är klar för den bel­gis­ka klub­ben Me­che­len. När­mast kom­mer Ke­rim från spel med den eng­els­ka cham­pi­ons­hip-klub­ben Bir­ming­ham FC. Det var länge prat om att den ti­di­ga­re En­kö­pings­bon skul­le an­slu­ta till hans för­ra klubb Djur­går­den. Men sent på mån­dags­kväl­len of­fent­lig­gjor­de allt­så Me­che­len Mrab­ti över­gång­en. Se­dan ti­di­ga­re spe­lar Mrab­tis for­ne lag­kam­rat från Djur­går­den, Gustav Eng­vall i den bel­gis­ka klub­ben. Kon­trak­tet med Me­che­len sträc­ker sig till 2023 med op­tion på yt­ter­li­ga­re ett år.

Vi lös­te det. Väl­kom­men till Enköping och Ena­val­len som har en gräs­mat­ta av världs­klass. Vakt­mäs­tar­na på En­ko­pings kom­mun har ut­fört ett fan­tas­tiskt ar­be­te. Twitt­rat av: @Ra­minKi­a­ni

 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? FLYT­TAR. Ke­rim Mrab­ti, fost­rad i ESK.
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON FLYT­TAR. Ke­rim Mrab­ti, fost­rad i ESK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden