Mitt i Enköping

Man får fäng­el­se för miss­han­del av kvin­na

På­följ­den blir tre må­na­der i fäng­el­se

- Erik Hjärt­berg Crime · Sexual Abuse · Violence and Abuse · Society

En 41-årig man döms till tre må­na­ders fäng­el­se för bland an­nat miss­han­del. Man­nen miss­hand­la­de sin part­ner in­för två barn.

Den 41-åri­ge man­nen döms till tre må­na­ders fäng­el­se för miss­han­del och ringa nar­ko­ti­kabrott.

Man och kvin­na brå­ka­de

Hän­del­sen ska ha in­träf­fat mel­lan den 9 och 10 ju­li i år. Man­nen, kvin­nan och två min­derå­ri­ga flic­kor, 9 och 14 år gam­la, be­fann sig i kvin­nans lä­gen­het i Enköping den ak­tu­el­la kväl­len. Man­nen och kvin­nan ha­de brå­kat ti­di­ga­re un­der da­gen och på kväl­len upp­stod en ny kon­flikt mel­lan man­nen och kvin­nan som har en nä­ra re­la­tion.

Kvin­nan fick se­na­re be­sö­ka sjuk­hus och ha­de bland an­nat sår på hu­vu­det. Kvin­nan har i för­hör själv sagt att hon svim­mat på grund av sitt då­li­ga häl­so­till­stånd och att hon där­för ska­dat sig.

Kvin­nan fick se­na­re be­sö­ka sjuk­hus och ha­de bland an­nat sår på hu­vu­det.

Barn vitt­na­de

Den äld­re av flic­kor­na som var i lä­gen­he­ten har i för­hör be­rät­tat att man­nen brot­tat ner kvin­nan så att hon sla­git hu­vu­det i gol­vet. Han ska även ha dra­git kvin­nan i hå­ret och sla­git hen­ne i an­sik­tet med hand­fla­tan.

Den nu döm­de man­nen ne­ka­de till att ha miss­hand­lat kvin­nan. Han har i för­hör sagt att han en­bart tryckt ner kvin­nan i en få­tölj och mot en väs­ka i lä­gen­he­ten för att lug­na hen­ne då hon var hy­ste­risk.

Ska­dor och blod­spår

Det som ta­lar mot man­nens be­rät­tel­se är ut­ö­ver flic­kans vitt­nes­mål även kvin­nans ska­dor samt att det hit­tats blod­spår på gol­vet i kö­ket. Blod fanns allt­så in­te ba­ra på den plats där man­nen ska ha tryckt ner kvin­nan i en få­tölj och där hon ska ha svim­mat. Tings­rät­ten an­ser där­för att det finns till­räck­lig be­vis­ning

Fri­as från brott mot flic­kan

Man­nen åta­la­des även för att ha sla­git den 14-åri­ga flic­kan som var på plat­sen. Tings­rät­ten an­ser att flic­kan är tro­vär­dig när det gäl­ler det vitt­nes­må­let. Det finns emel­ler­tid in­te nå­gon an­nan be­vis­ning i må­let som ger stöd till det på­stå­en­det.

Där­för är det in­te ställt ut­om rim­ligt tvi­vel att det har gått till på det sätt som åkla­ga­ren har på­stått. Man­nen fri­as där­för från att ha miss­hand­lat flic­kan.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? En­kö­ping­Di­rekt.se
RÄTTVISANS PA­LATS.
Uppsa­la tings­rätt.
FO­TO: MOSTPHOTOS En­kö­ping­Di­rekt.se RÄTTVISANS PA­LATS. Uppsa­la tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden