Mitt i Enköping

Hur går det för sko­lor­na i En­kö­pings kom­mun?

- Tom­my Hen­riks­son Le­da­mot ut­bild­ning och ar­bets­mark­nads­nämn­den SD Enköping An­ders Lin­dén, grupple­da­re SD Enköping Sweden Democrats

20-03-18 kom ett be­slut för för­sko­le­klass och grund­sko­la gäl­lan­de Bergvre­ten­sko­lan. Skol­in­spek­tio­nen ha­de då ut­fört en rik­tad till­syn mot sko­lan ef­ter 11 st an­mäl­ning­ar från för­äld­rar un­der ett års tid. Till­sy­nen ut­för­des den 10 de­cem­ber 2019 och om­fat­ta­des av om­rå­den för ex­tra an­pass­ning­ar och sär­skilt stöd, trygg­het och stu­di­e­ro samt elev­häl­sans fö­re­byg­gan­de och häl­so­främ­jan­de ar­be­te. Bris­ter att ut­re­da ele­vers från­va­ro upp­märk­sam­ma­des ock­så.

Vad skol­in­spek­tio­nen kom fram till ska vi in­te gå när­ma­re in på här, ut­an he­la be­slu­tet finns att lä­sa på Skol­ver­kets hem­si­da.

Till skill­nad från Enögla­s­ko­lan ho­tas in­te sko­lan av nå­got vi­te för till­fäl­let.

Det som är an­märk­nings­värt med det­ta, för­u­tom att det i sko­lan finns barn som far il­la, är att En­kö­pings po­li­ti­ker in­te har fått nå­gon som helst in­for­ma­tion om att sko­lan var satt un­der lupp av skol­in­spek­tio­nen.

Var­ken ut­bild­ning- och ar­bets­mark­nads­nämn­den el­ler kom­mun­sty­rel­sen, ut­an den­na in­spek­tion kom som en blixt från klar him­mel. Var har det då brustit i in­for­ma­tions­ked­jan? Är det­ta nå­got som med­ve­tet har mör­kats och från vem i så fall?

Ef­ter pro­ble­men med Enögla­s­ko­lan är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

det en­da par­ti­et som lagt kon­kre­ta för­slag för att kom­ma till­rät­ta med si­tu­a­tio­nen, och vi krä­ver en or­dent­lig ut­red­ning om var­för pro­ble­men i Bergvre­ten­sko­lan in­te kom­mit till po­li­ti­ker­nas och all­män­he­tens kän­ne­dom.

Bergvre­ten­sko­lan är ett praktex­em­pel på hur fel den so­cio­e­ko­no­mis­ka re­surs­för­del­ning­en slår mot många sko­lor, och ha­de de fått be­hål­la he­la sin skol­peng per elev så ha­de si­tu­a­tio­nen san­no­likt sett an­norlun­da ut, då sko­lans pro­blem främst ver­kar be­ro på re­surs­brist.

 ?? FO­TO: MOSTPHOTOS ?? ÖVER­RAS­KAN­DE. Var­för hölls po­li­ti­ker­na in­te in­for­me­ra­de, und­rar SD.
FO­TO: MOSTPHOTOS ÖVER­RAS­KAN­DE. Var­för hölls po­li­ti­ker­na in­te in­for­me­ra­de, und­rar SD.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden