Mitt i Enköping

Nu är det klart vad tid­ning­en ska he­ta i fram­ti­den.

- Stockholm

Di­rekt­press och Mitt i har gått sam­man. Nu står det klart att den ge­men­sam­ma pro­duk­ten ska he­ta Mitt i.

Hallå där, Pa­trik Vin­cent, vd. Hur har tan­kar­na gått?

– Un­der he­la som­ma­ren har namn­dis­kus­sio­nen på­gått, och vi har vi valt att läm­na vå­ra käns­lor ut­an­för och se till vad som ger oss bäst för­ut­sätt­ning­ar att lyc­kas bå­de på kort och lång sikt. Va­let föll på va­ru­mär­ket Mitt i.

Vad var det som var av­gö­ran­de?

– Den av­gö­ran­de fak­torn var att Mitt i är ett va­ru­mär­ke som är in­ar­be­tat i de­cen­ni­er hos så­väl lä­sa­re som an­non­sö­rer. Mitt i är helt en­kelt det star­kas­te va­ru­mär­ket. Men lä­sar­un­der­sök­ning­ar­na vi­sar ock­så att Di­rekt­press lay­out och sätt att gö­ra tid­ning­ar på är väl­digt po­pu­lär. Man kan sä­ga va­ru­mär­ket Mitt i kom­mer att pa­ke­te­ras i den lay­out och ko­stym som Di­rekt­Press ar­be­tat med i vå­ra fram­ti­da tid­ning­ar, som bör­jar de­las ut förs­ta hel­gen i ok­to­ber.

Vad ska lä­sa­ren för­vän­ta sig av den nya tid­ning­en?

– Som lä­sa­re kan man för­vän­ta sig en bätt­re tid­ning i ok­to­ber. Vi har mer re­sur­ser att gö­ra rik­tigt bra, lo­kal, journalist­ik. Oav­sett var man bor i Stock­holm kom­mer man få si­na lo­ka­la ny­he­ter le­ve­re­rad i sin tid­ning var­je vec­ka. Det är vårt kärn­upp­drag. Den här sam­man­slag­ning­en har gjort att vi säk­rar lo­kal­jour­na­li­sti­ken i Stock­holm.

Kan man sä­ga att Di­rekt­press har köpt Mitt i – och bli­vit Mitt i?

– Nej. Det kor­rek­ta är att vi in­te­gre­rar de bå­da tid­ning­ar­na. Den nya pro­duk­ten blir en kom­bi­na­tion av det bäs­ta från Mitt i och Di­rekt­press.

 ??  ??
 ?? FOTO: JO­NAS HERJEBY ?? NYTT NAMN. 2 ok­to­ber kom­mer förs­ta num­ret ut av din nya lo­kal­tid­ning, som kom­mer att he­ta Mitt i och be­hål­la lay­ou­ten från Di­rekt­press tid­ning­ar. På bild: Pa­trik Vin­cent, vd.
FOTO: JO­NAS HERJEBY NYTT NAMN. 2 ok­to­ber kom­mer förs­ta num­ret ut av din nya lo­kal­tid­ning, som kom­mer att he­ta Mitt i och be­hål­la lay­ou­ten från Di­rekt­press tid­ning­ar. På bild: Pa­trik Vin­cent, vd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden