Mitt i Enköping

Ona­nist ofre­da­de på buss – ton­års­flic­ka ut­satt

- Crime · Volvo Cars

LÄNSVÄG 254 Mån­dag 24 au­gusti Kloc­kan 16 OFRE­DAN­DE. I Al­tuna blev en ton­års­flic­ka vid 16-ti­den på mån­da­gen ut­satt för ofre­dan­de då hon åk­te buss. En man i 30-års­ål­dern tit­ta­de på porr och ona­ne­ra­de in­för hen­ne. Buss­fö­ra­ren tving­a­de ho­nom att läm­na bus­sen. Po­li­sen kun­de in­te hit­ta ho­nom. Han är miss­tänkt för ofre­dan­de och för­ar­gel­se­väc­kan­de be­te­en­de.

ÄLVDANSEN, FRIGGAVÄGE­N 2

Upp­täckt mån­dag 24 au­gusti

Kloc­kan 07.30.

Grov stöld. Verk­tyg till ett vär­de av 300 000 400 000 kro­nor har stu­lits från sju con­tain­rar på Friggaväge­n (bakom nya Kun­skaps­sko­lan). Tju­var­na kom in ge­nom att ka­pa lås­bom­mar­na fram­för dör­rar­na.

CEN­TRA­LA EN­KÖ­PING Fre­dag 21 au­gusti Kloc­kan 23.30 Miss­han­del och ola­ga hot. En En­kö­pings­bo i 40-års­ål­dern, väl­känd av po­lis se­dan ti­di­ga­re, kom sent på fre­dags­kväl­len in på ett ser­ve­rings­stäl­le i cen­tra­la En­kö­ping. Han var all­mänt stö­kig och be­ted­de sig il­la. Per­so­na­len för­sök­te få man­nen att läm­na lo­ka­len, men han blev ag­gres­siv och bå­de slog och ho­ta­de. Han är nu miss­tänkt för miss­han­del och ola­ga hot. Inga ska­dor har rap­por­te­rats i sam­band med hän­del­sen.

COOP FO­RUM-PAR­KE­RING­EN Fre­dag 21 au­gusti Kloc­kan 15.30

Stöld. En per­son som var in­ne och hand­la­de som has­ti­gast ställ­de sin ljus­grö­na mountain­bi­ke i cy­kel­stäl­let. När cy­ke­lä­ga­ren kom ut var MTB:n bor­ta. Ett vitt­ne ha­de sett hur en man klippt upp lå­set och cyk­lat iväg. Cy­keln, av mär­ket Com­men­cal, var värd 40 000 kro­nor.

LÅDÖ - NORRBY Fre­dag 21 au­gusti På mor­go­nen

Grov stöld. Me­dan bo­en­de sov på över­vå­ning­en tog sig in­brotts­tju­var in på ne­der­vå­ning­en och stal kon­tan­ter, kloc­kor med me­ra – samt bil­nyck­lar. De stal bi­len, en sil­ver­fär­gad Vol­vo V70. Kloc­kan 8 på mor­go­nen upp­täck­tes bi­len i Lil­la Äng­es­ta i Väst­man­land (mel­lan Breds­dal och Tor­tu­na). Den stod då i brand och blev helt ut­brun­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden