Mitt i Enköping

Grun­da­des av två bond-fru­ar

-

För­sko­lan är ett fa­mil­je­koo­pe­ra­tiv och har se­dan star­ten dri­vits som en eko­no­misk för­e­ning. Det är för­äld­rar­na som har ar­bets­gi­var- och bud­ge­t­an­svar och age­rar sty­rel­se för för­sko­lan. För­sko­lan star­ta­des av två fru­ar till lant­brur­ka­re i En­kö­ping-Näs som ha­de kom­mit på idén att ha en plats där de kun­de ha barn från byg­den.

– De hör­de av sig till den som var byg­de­gårds­an­sva­rig som gil­la­de idén. Där har för­sko­lan bli­vit kvar un­der al­la år, sä­ger Ca­ri­na Ale­bark.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden